TEMELJNI DOHODEK V LETU 2020 IN V LETU 2021

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP) – PKP2

Veljavnost od dne 11.04.2020, objava Uradni list št.80/2020 dne 10.04.2020

IZREDNA POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA ZA OBDOBJE MAREC – MAJ 2020 (34. – 37. člen)

 

 1. Samozaposlene osebe, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu so upravičene do mesečnega temeljnega dohodka.
 2. Kako: Predložitev izjave preko sistema eDavki. Upravičenec mora najkasneje do konca meseca, za katerega želi uveljavljati oprostitev (razen za mesec marec) predložiti izjavo, da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo lahko opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

ENOTNA IZJAVA ZA OPROSTITEV PRISPEVKOV IN IZREDNO POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA !

 1. Kdaj: Izjavo bo mogoče oddati od 14.04.2020 dalje
 1. Obdobje za katero se izplačuje mesečni temeljni dohodek:   od 13.03.2020 do vključno 31.05.2020!
 2. Višina temeljnega mesečnega dohodka:
 • za mesec marec 2020 (sorazmerni del): 350,00 EUR
 • za mesec april 2020 : 700,00 EUR
 • za mesec maj 2020: 700,00 EUR

 

 1. Dodatna pogoja:

6/1.

Upravičenec na dan vložitve  ne sme imeti neplačanih zapadlih davčnih obveznosti na dan uveljavitve zakona – predvidoma 11.04.2020.

6/2.

Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

 • Vsaj 20% upad prihodkov upravičenca v obdobju od januar do junij 2020 v primerjavi s prihodki od januar do junij 2019 in
 • rast prihodkov v obdobju od julij do december 2020 ni večja kot 20% glede na prihodke v obdobju od julij do december 2019.

 

 1. Roki za oddajo izjav in datum izplačil: Za vsak mesec posebej, vendar najkasneje do 31.05.2020.
 • za mesec marec 2020 , če je vložena izjava do 18.04.2020, izplačilo 25.04.2020 (sobota), zato po pojasnilu Furs-a izplačilo že 24.04.2020
 • za mesec april 2020, če je vložena izjava od 19.04.2020 do 30.04.2020, izplačilo 05.2020 (izplačilo tudi za marec, v kolikor je izjava vložena po 18.04.2020)
 • za mesec maj 2020, če je vložena izjava od 01.05.2020 do 31.05.2020, izplačilo 06.2020 (izplačilo tudi za mesec marec, april in maj, če je izjava vložena po 30.04.2020).
 1. Višina povračila: Upravičenec  mora celotno pomoč vrniti, če ne izpolnjuje pogojev iz točke 6/2.

ZAKON O ZAČASNIH  INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP) -PKP 5

Veljavnost od dne 24.10.2020,  objava: Uradni list 154/20 dne 23.10.2020

IZREDNA POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA ZA OBDOBJE OKTOBER – DECEMBER 2020   (88. – 92. člen)

 

Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve tega zakona (24.10.2020)  in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanjem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19, in sicer:

 • samozaposleni, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno PIZ vključen na podlagi 15. člena Zakona o ZPIZ-2
 • družbenik ali delničar gospodarske družbe oz. ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno PIZ zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2
 • kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno PIZ zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

UPAD PROMETA 

Šteje se, da upravičenci to izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka ne morejo opravljati dejavnost zaradi epidemije COVID-19 in posledic epidemije ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2020 upadli za več kot 20% odstotkov glede na leto 2019. Če ni posloval v celotnem letu 2019 ali 2020, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31.avgusta 2020.  Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka znaša 1.100,00 Euro na mesec – upravičenec sam plača prispevke za socialno varnost –  za mesece :

 • oktober 2020, november 2020 in december 2020

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanja javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna RS, znaša 700,00 Euro na mesec. Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za upravičence kmete, ki so  oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša 940,00 Euro na mesec.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka je oproščena plačila vseh davkov in prispevkov.

Izplačilo temeljnega dohodka:

 • za mesec oktober 2020 (vloga mora biti vložena do 31.10.2020), izplačilo dne 11. 2020
 • za mesec november 2020 – ali za mesec oktober in november 2020 skupaj (vloga mora biti vložena do 30.11.2020), izplačilo dne 10.12.2020
 • za mesec december 2020 – ali za vse tri mesece skupaj (vloga mora biti vložena 31.12.2020), izplačilo dne 10.01.2021

 

SKLEP O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI DOLOČENIH UKREPOV IZ ZAKONA O ZAČASNIH UKREPIH

 ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 TER ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA

 OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19

Veljavnost od dne 01.01.2021, objava Uradni list št.195/2020 dne 23.12.2020

 

 

IZREDNA POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA ZA OBDOBJE JANUAR – MAREC  2021

Ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 88. do 92. člena ZZUOOP je podaljšan do 31. marca 2021.

Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za januar, februar in marec bo na voljo predvidoma 11. 1. 2021.

Omenjeni ukrep se nanaša na samozaposlene osebe, družbenike in kmete ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve ZZUOOP in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19.


POZOR: na mesečno akontacijo davka in prispevke omenjena izjava ne vpliva, kar pomeni, da jih je treba poravnavati sproti.

 

Za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka je treba na Finančno upravo RS poslati posebno izjavo (obrazec NF-COVID19) izključno preko eDavkov (prek spletnega portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki). Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Izjavo lahko zavezanec odda samo enkrat (zavezanec lahko naenkrat obkljuka vse tri mesece) ali pa večkrat (zavezanec npr. v novi izjavi doda posamezen mesec).

 

POZOR: V primeru oddanih več izjav, se šteje samo kronološko zadnja. Povedano drugače: zadnja »povozi« vse dotedanje izjave.

 

Mesečni temeljni dohodek znaša 1.100 EUR na mesec. Do kdaj je treba vložiti vlogo in kdaj bo nakazilo?

Do 31. 1. 2021: če bo izjava vložena do tega datuma za januar 2021, bo nakazan denar na TRR 10. 2. 2021

od 1. 2. do 28. 2. 2021: če bo izjava vložena v tem obdobju za februar 2021 ali za januar 2021 in februar 2021 skupaj, ali samo za januar 2021, bo nakazan denar na TRR do 10. 3. 2021.

od 1. 3. do 31. 3. 2021: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec 2021 ali za marec 2021 in februar 2021 ali za marec 2021 in januar 2021 ali za vse tri mesece skupaj, bo nakazan denar na TRR 10. 4. 2021.

 

 

ALI JE SAMOZAPOSLENA OSEBA UPRAVIČENA DO IZPLAČILA MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA, ČE KORISTI STARŠEVSKO VARSTVO?  (Vprašanja in odgovori Furs)

Da. Če zaradi epidemije zavezanec ne more opravljati dejavnosti ali pa jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka. V skladu s 4. odstavkom ZZUUOOP so ne glede na določbe 3. odstavka 88. člena ZZUOOP do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v celotnem znesku upravičeni zavezanci, ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni na podlagi 2. odstavka 19. člena ZPIZ-2.

 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ -2)

 1. člen (podlage v drugih predpisih)

 

2) Obvezno se zavarujejo osebe, za katere tako določajo predpisi, ki urejajo starševsko varstvo, in sicer eden od staršev, ki je upravičenec do starševskega dodatka, če ni obvezno zavarovan na drugi podlagi; do delnega plačila za izgubljeni dohodek; do starševskega nadomestila in nima pravice do starševskega dopusta ter ni obvezno zavarovan na drugi podlagi; do plačila sorazmernega dela prispevkov in pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi varstva in nege otroka ali zaradi nege in varstva štirih ali več otrok za razliko do polnega delovnega časa.

 

VPRAŠANJE ZRS, 5. 1. 2021: PODALJŠANJE VELJAVNOSTI DOLOČENIH UKREPOV – IZRAČUN UPADA PRIHODKOV:

 1. 12. 2020 je bil objavljen sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov, ki med drugim do 31. 3. 2021, podaljšuje:

– Ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka

– Upravičeno obdobje pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

Zanima nas, kako se bo v obdobju 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 ugotavljalo upravičenost do omenjenih dveh pomoči.

Ali se bo za upad prihodkov pri pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v obdobju januar – marec 2021, primerjalo prihodke leta 2020 s prihodki leta 2019?

Ali se bo za upad prihodkov pri pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov primerjalo prihodke 1. 1. 2021-31. 3. 2021 z istim obdobjem v letu 2019?

Odgovor FURS, 8.1.2021: Pogoji koriščenja izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka so določeni v ZZUOOP in se s podaljšanjem obdobja niso spreminjali (20% upad prihodkov od prodaje v letu 2020 glede na leto 2019 oziroma glede na drugo relevantno obdobje v skladu s 91. členom ZZUOOP). Odgovor bo objavljen tudi med pogostimi vprašanji in odgovori na spletni strani FURS.

Glede pomoči v obliki nekritih fiksnih stroškov pa bo potrebno, kot že sami ugotavljate, dokazati upad prihodkov v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 glede na obdobje 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019.

 

Viri:

 • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) – PKP 2
 • Zakon o začasnih interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP) -PKP 5
 • Spletna stran Finančne uprave
 • Novice Zbornice Računovodskih servisov GZS
 • Gradivo podjetja Petka

 

 

Pripravila: Pušnjak Anka