DAVČNO UGODNEJŠA OBRAVNAVA PLAČILA ZA POSLOVNO USPEŠNOST

Zakon o delovnih razmerjih v 126. členu določa, da je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov, pa tudi iz plačila poslovne uspešnosti, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Pravne podlage za izplačilo poslovne uspešnosti:

 • Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
 • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
 • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
 • Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu – REK obrazci

 

Povzetek zakonodaje na kratko: ·

Izplačevalec dohodka, ki nastopa v vlogi plačnika davka (opredelitev po 58. členu ZDavP-2) je dolžan za davčnega zavezanca / prejemnika dohodka izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj od dohodkov, od katerih se plačuje davčni odtegljaj; · del plače za poslovno uspešnost zapade pod izvajanje davčnega odtegljaja za PSV v celoti in za dohodnino, če je izplačano v znesku, ki presega ureditev/omejitev določeno po 12. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2; ·

Po določilu 144. člena ZPIZ-2 se NE izenači dohodninska in prispevkovna obravnava dela plače za poslovno uspešnost; · na osnovo od katere se plačujejo PIZ prispevki, so vezani tudi ostali prispevki za socialno varnost (ZZ, SV, ZAP).

Najvišji   znesek dela plače za poslovno uspešnost, ki ne zapade pod izvajanje davčnega odtegljaja za dohodnino (t.i. najvišji določen znesek neobdavčenega zneska dela plače za poslovno uspešnost) je vezan na (»splošni limit«) podatek zadnje objavljene povprečne mesečne plače v Sloveniji oz. na (»osebni limit«) povprečno plačo delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je za delavca to ugodneje – velja samo za leto 2022!

Poročanje o izplačilu poslovne uspešnosti:

 • za del plače za poslovno uspešnost (ne glede na znesek oz. obveznost izvajanja davčnega odtegljaja za dohodnino) se poroča po obrazcu REK-1 (šifra dohodka 1151);
 • bruto dohodek iz naslova poslovne uspešnosti se všteva v osnovo za boleznine tekočega leta

 

POSLOVNA USPEŠNOST

Poslovna uspešnost, na drugi strani, pomeni uspešnost poslovanja podjetja. Za izplačilo poslovne uspešnosti mora imeti delodajalec pravno podlago, pa naj bo to kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi. Zakon o dohodnini v 12. točki prvega odstavka 44. člena določa davčno ugodnejšo obravnavo izplačila poslovne uspešnosti. Le ob izpolnjevanju vseh kriterijev se izplačilo ne všteva v letno davčno osnovo zaposlenih, kar pomeni, da izplačilo ne bo obdavčeno z dohodnino.

Po Zakonu o delovnih razmerjih morajo biti vsa izplačila, tako nagrada za delovno uspešnost kot nagrada za poslovno uspešnost, izplačana v denarju. To pa ne velja za davčno ugodnejše izplačilo poslovne uspešnosti. 

Za izplačilo poslovne uspešnosti, ki bo izvzeta iz obdavčitve z dohodnino, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 

Prvi pogoj je, da so kriteriji za doseganje poslovne uspešnosti navedeni v kolektivni pogodbi oziroma v splošnem aktu delodajalca in so merila za doseganje poslovne uspešnosti vnaprej znana vsem zaposlenim. Pri pripravi splošnega akta, ta se običajno imenuje Pravilnik o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost, je potrebna posebna skrbnost.

Kriteriji, ki so vezani na prisotnost posameznega delavca na delu v primeru odsotnosti iz osebnih okoliščin, kot je odsotnost iz zdravstvenih razlogov, porodniškega dopusta, očetovskega dopusta in neplačane odsotnosti, štejejo za prikrito diskriminacijo, ki je opredeljena v 7. členu Zakona o varstvu pred diskriminacijo. Lahko pa delodajalec v internem aktu določi kriterij, po katerem je zaposleni upravičen do izplačila poslovne uspešnosti v sorazmernem delu trajanja zaposlitve, v primeru, da ni zaposlen celo leto.

Čeprav je izplačilo poslovne uspešnosti v Zakonu o delovnih razmerjih opredeljeno kot del plače in je lahko izplačano le v denarju, je lahko poslovna uspešnost, ki je davčno ugodnejša, izplačana ali v denarju ali kot ugodnost v naravi, kot to določa 44. člen Zakona o dohodnini.

Drugi pogoj, ki mora biti izpolnjen, da je izplačilo oproščeno dohodnine, je, da izplačilo dobijo vsi upravičeni zaposleni po splošnem aktu ali po kolektivni pogodbi.

Tretji pogoj pa je višina izplačila. Novela Zakona o dohodnini, ki je bila sprejeta 12. 3. 2022 in velja za celotno leto 2022, spreminja kriterij najvišjega zneska izplačila, ki se ne všteva v davčno osnovo zaposlenega. Ta poleg izplačila do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, dopušča izplačilo do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenega, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zaposlenega ugodneje.

 

OBDOBJE – leto 2022 Del plače za poslovno uspešnost ( v Euro) – 44. člen ZDoh-2
01.01.-27.01. 1.886,48
28.01.-24.02. 2.084,38
25.02.-24.03 2.064,12
25.03.-02.05. 1.923,92
03.05.-26.05. 1.927,08
27.05.-30.06. 2.007,92
01.07.-25.07. 2.001,93
26.07.-25.08. 1.989,53
26.08.-29.09. 2.007,62
30.09.-27.10. 2.002,27
28.10.-24.11. 2.007,94
25.11.- dalje 1.986,82

 

IZRAČUN VIŠINE POSLOVNE USPEŠNOSTI

 

V primeru, da bo poslovna uspešnost izplačana v decembru 2022 po izplačilu plače za mesec november 2022 je potrebno upoštevati:

 • v povprečje bo vključena plača od decembra 2021 do novembra 2022, torej zadnjih dvanajst plač
 • povprečje dvanajstih plač se upošteva tudi, če bo   poslovna uspešnost izplačana pred izplačilom plače za mesec november 2022, le da bo v povprečje izračuna vključena plača od novembra 2021 do oktobra 2022
 • v izračun so vključena tudi nadomestila plače, izplačana v tem obdobju.

Porodniški dopust in neplačana odsotnost

 • v primeru    porodniškega dopusta ali daljše neplačane odsotnosti se v izračun povprečne plače meseci, ko zaposleni ni prejel plače oziroma nadomestila plače, ne upošteva

Primer:

 • čee je  zaposlena na porodniškem dopustu od julija 2022 dalje, se upošteva dvanajst mesecev, brez mesecev, ko je zaposlena na porodniškem dopustu. V konkretnem primeru, ko gre za izplačilo poslovne uspeštnosti po izplačilu plače za mesec november 2022, bo v izračun povprečne plače za to zaposleno vključena plača od novembra 2021 do junija 2022   

  Zaposlitev krajša od celega leta

 • prejemnik   poslovne uspešnosti, ki ni zaposlen celo leto je upravičen do izplačila poslovne uspešnosti za čas zaposlitve (meseci dejanske zaposlitve)

Zaposlitev za krajši delovni čas 

 • Prejemnik poslovne uspešnosti, ki je zaposlen za krajši delovni čas je upravičen do izplačila poslovne uspešnosti glede na ure dejanske zaposlitve v mesecu (število ur zaposlitve na mesec)

Poslovna uspešnost se lahko izplača v več delih – vendar je potrebno paziti, da zneski vseh izplačil kumulativno ne presegajo zneska in ostalih kriterijev, ki dopuščajo 144. Člen ZPIZ-a, da se NE izenači dohodninska in prispevkovna obravnava.

 

S TEM OBVESTILOM NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA TOLMAČENJE PREDPISOV.

Vir:

 

Pripravila: Pušnjak Anka