REGRES 2021 – splošno o regresu, sprememba višine neobdavčenega dela regresa, datum izplačila regresa

Kaj je regres?

Regres za letni dopust  je drugi dohodek iz delovnega razmerja, ki je določen v 131.členu Zakona  o delovnih razmerjih kot pravica delavca, ki delavcu pripada s sklenitvijo delovnega razmerja.

Kdaj je delavec upravičen do celotnega regresa?

Delavec v posameznem koledarskem letu pridobi pravico do celotnega letnega dopusta le v primeru, da je v tem celotnem koledarskem letu zaposlen.

Bodisi celo leto pri enem delodajalcu, bodisi brez prekinitve pri več delodajalcih. Če je zaposlen pri večjih delodajalcih, se breme dopusta in regresa sorazmerno z trajanjem zaposlitve porazdeli med vse delodajalce.

Tako je delavec upravičen do 1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve v tekočem koledarskem letu.

Če je delavec denimo v letu 2021 pri podjetju zaposlen 4 mesece in 5 dni, mu pripada 4/12 regresa za letni dopust.

Če delavcu pogodba o zaposlitvi preneha med koledarskim letom in je pred tem že prejel celotni regres za to koledarsko leto, je dolžan preveč izplačan regres za letni dopust vrniti delodajalcu.

Delodajalec lahko preveč izplačan regres tudi poračuna denimo pri izplačilu zadnje plače, vendar pa za to potrebuje pisno soglasje delavca.

 

Višina regresa za letni dopust za leto 2021?

 

Višina regresa za letni dopust za leto 2021 znaša:

1.     najmanj v višini minimalne plače, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), torej za  leto 2021: 1.024,24 Euro

2.     največ v višini 100 % povprečne plače v Republiki Sloveniji, torej za leto 2020 znaša:

OBDOBJE /LETO Znesek neobdavčenega regresa za letni dopust v Euro
01.01.2021-28.01.2021 1.821,44
29.01.2020-25.02.2021 2.027,21
26.02.2021-25.03.2021 2.021,21
27.03.2021-29.04.2021 1.977,20
30.04.2021-27.05.2021 1.946,07
28.05.2021 – naprej 2.009,50

 

 

Regres – kdaj je rok za izplačilo?

V skladu z ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa. Vendar slednje najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

 

Do kdaj mora delodajalec izplačati regres, če se delavec zaposli po 1. juliju?

V primeru, da se delavec pri delodajalcu zaposli po roku za izplačilo regresa (po 1. juliju), mora delodajalec delavcu izplačati regres čim bližje temu datumu, ter ko ve, koliko regresa delavcu v tem letu pripada. Torej ob sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Kdaj pravica do izplačila regresa zastara?

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, zato je potrebno v primeru neizplačila regresa, tožbo vložiti v roku 5 let.

Kakšna je globa v primeru neizplačila regresa?

 

Globe v primeru neizplačila regresa:

Neizplačilo regresa je prekršek po Zakonu o delovnih razmerjih (217. člen ZDR-1, 25. točka 1. odstavka).

Delodajalec, ki delavcem ne izplača regresa v skladu z zakonom, se kaznuje z globo od 3.000 do 20.000 evrov. Če gre za manjšega delodajalca, globa znaša do 8.000 evrov.

Z globo pa se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca, in sicer v znesku od 450 do 2.000 evrov.

 

Višina neobdavčenega dela regresa v letu 2021

 

Izplačilo  regresa za letni dopust se do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS razbremeni dohodnine in prispevkov za socialno varnost razbremeni plačila dohodnine in prispevkov.

Vlada RS je namreč dne  25.4.2019 na izredni seji sprejela noveli Zakona  o dohodnini ter o Pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

 

  • Zakon o dohodnini – ZDoh-2 – 2. točka prvega odstavka 37. člena, 13. točka prvega odstavka, tretji in četrti odstavek 44. člena ZDoh-2),
  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju -ZPIZ-2 – prvi odstavek in (predvsem) 3. alineja tretjega odstavka 144. člena

Preprosto to pomeni, da v kolikor bo delodajalec izplačal regres do neobdavčenega zneska, bo razbremenjen obdavčitve.

V kolikor pa bo znesek regresa za letni dopust presegal 100%  povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, pa bo razlika obdavčena.

 

  • regres za letni dopust zapade pod izvajanje davčnega odtegljaja za dohodnino, če je izplačan v znesku, ki presega ureditev/omejitev določeno po 13. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2;
  • po določilu 144. člena ZPIZ-2 se izenači dohodninska in prispevkovna obravnava regresa za letni dopust – tj. »če je dohodnina, so tudi PSV«;
  • na osnovo od katere se plačujejo PIZ prispevki, so vezani tudi ostali prispevki za socialno varnost (ZZ, SV, ZAP); • najvišji znesek regresa za letni dopust, ki ne zapade pod izvajanje davčnega odtegljaja za PSV je vezan na podatek zadnje objavljene povprečne mesečne plače v Sloveniji;

 

Poročanje o izplačilu regresa za letni dopust na REK -1 obrazcu:

  • za regres za letni dopust se poroča po obrazcu REK-1 (šifra dohodka: 1090).

Pomembno je, da je regres izplačan najmanj v višini minimalne plače, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Tako bo znesek 1.024,24 evra regresa dobil vsak, saj bo to najnižji regres, enak minimalni plači.

 

Regres za letni dopust in COVID-19 – KORONA

 

(Pojasnilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dne 03.06.2020)

 

* Kakšen regres za letni dopust mi pripada? Do kdaj mi ga mora delodajalec izplačati?

 

Delavec, ki ima pravico do letnega dopusta (to pa je vsak delavec v delovnem razmerju, saj se ta pravica pridobi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi), ima v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih pravico do regresa za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

 

Če je delavec upravičen le do sorazmernega dela letnega dopusta, ker ni zaposlen celo koledarsko leto, potem ima posledično tudi pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust.

 

Če je delavec zaposlen s krajšim delovnim časom, ima prav tako pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust glede na trajanje delovnega časa (razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o materinskem, očetovskem in starševskem dopustu; v teh primerih ima pravico do celotnega regresa).

 

Zakon o delovnih razmerjih določa minimum pravic, tako da kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi lahko določa višji znesek regresa za letni dopust, do katerega je upravičen delavec.

 

Delodajalec mora regres delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

 

UKREP ZAČASNEGA ČAKANJA NA DELO IN IZPLAČILO REGRESA 2021 (COVID-19)

Ukrep začasnega čakanja na delo zato ne vpliva na uresničevanje pravice do letnega dopusta in regresa za letni dopust.

Glede na to, da se pravica do letnega dopusta veže na delovno razmerje, delavec ohrani pravico do letnega dopusta in tudi pravico do regresa za letni dopust.

V kolikor bo delavec celotno letošnje koledarsko leto v delovnem razmerju, mu pripadata pravica do celotnega letnega dopusta in pravica do celotnega regresa za letni dopust.

 

Interventni ukrepi niso v nobenem delu posegli v ureditev pravice do regresa za letni dopust, zato so delavci ne glede na morebitno vključenost v interventne ukrepe upravičeni do regresa za letni dopust na način in v obsegu, kot je opisano zgoraj.

 

Viri:

– Zakon o delovnih razmerjih

– Zakon o dohodnini

– Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

– Superdavki.com

– spletne strani

 

Pripravila:

Pušnjak Anka