REGRES 2019 – SPLOŠNO O REGRESU,SPREMEMBA VIŠINE NEOBDAVČENEGA REGRESA, DATUM IZPLAČILA REGRESA

Kaj je regres?

Regres za letni dopust  je drugi dohodek iz delovnega razmerja, ki je določen v 131.členu Zakona  o delovnih razmerjih kot pravica delavca, ki delavcu pripada s sklenitvijo delovnega razmerja.

Kdaj je delavec upravičen do celotnega regresa?

Delavec v posameznem koledarskem letu pridobi pravico do celotnega letnega dopusta le v primeru, da je v tem celotnem koledarskem letu zaposlen.

Bodisi celo leto pri enem delodajalcu, bodisi brez prekinitve pri več delodajalcih. Če je zaposlen pri večjih delodajalcih, se breme dopusta in regresa sorazmerno z trajanjem zaposlitve porazdeli med vse delodajalce.

Tako je delavec upravičen do 1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve v tekočem koledarskem letu.

Če je delavec denimo v letu 2019 pri podjetju zaposlen 4 mesece in 5 dni, mu pripada 4/12 regresa za letni dopust.

Če delavcu pogodba o zaposlitvi preneha med koledarskim letom in je pred tem že prejel celotni regres za to koledarsko leto, je dolžan preveč izplačan regres za letni dopust vrniti delodajalcu.

Delodajalec lahko preveč izplačan regres tudi poračuna denimo pri izplačilu zadnje plače, vendar pa za to potrebuje pisno soglasje delavca.

Višina regresa za letni dopust za leto 2019?

Višina regresa za letni dopust za leto 2019 znaša:

1.     najmanj v višini minimalne plače, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), torej za  leto 2019: 886,63 Euro

2.     največ v višini 100 % povprečne plače v Republiki Sloveniji, torej za leto 2019 od 4.5.2019 dalje: 1.714,49 Euro

Regres – kdaj je rok za izplačilo?

V skladu z ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa. Vendar slednje najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

 

Do kdaj mora delodajalec izplačati regres, če se delavec zaposli po 1. juliju?

V primeru, da se delavec pri delodajalcu zaposli po roku za izplačilo regresa (po 1. juliju), mora delodajalec delavcu izplačati regres čim bližje temu datumu, ter ko ve, koliko regresa delavcu v tem letu pripada. Torej ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

Kdaj pravica do izplačila regresa zastara?

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, zato je potrebno v primeru neizplačila regresa, tožbo vložiti v roku 5 let.

Sprememba višine neobdavčenega dela regresa v letu 2019

Po novem se izplačilo regresa za letni dopust do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS razbremeni dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Od 04.05. – naprej je višina neobdavčenega regresa: 1.714,49 Euro

Vlada RS je namreč dne  25.4.2019 na izredni seji sprejela noveli Zakona  o dohodnini ter o Pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

  • Zakon o dohodnini – ZDoh-2 – 2. točka prvega odstavka 37. člena, 13. točka prvega odstavka, tretji in četrti odstavek 44. člena ZDoh-2),
  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju -ZPIZ-2 – prvi odstavek in (predvsem) 3. alineja tretjega odstavka 144. člena

Preprosto to pomeni, da v kolikor bo delodajalec izplačal regres do neobdavčenega zneska, bo razbremenjen obdavčitve, delavec tako prejme neto izplačilo v enaki višini, to je 1.714,49 Euro.

V kolikor pa bo znesek regresa za letni dopust presegal 100%  povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, pa bo razlika obdavčena.

  • regres za letni dopust (izplačan od 04.05.2019 naprej) zapade pod izvajanje davčnega odtegljaja za dohodnino, če je izplačan v znesku, ki presega ureditev/omejitev določeno po 13. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2;
  • po določilu 144. člena ZPIZ-2 se izenači dohodninska in prispevkovna obravnava regresa za letni dopust – tj. »če je dohodnina, so tudi PSV«;
  • na osnovo od katere se plačujejo PIZ prispevki, so vezani tudi ostali prispevki za socialno varnost (ZZ, SV, ZAP); • najvišji znesek regresa za letni dopust, ki ne zapade pod izvajanje davčnega odtegljaja za PSV je vezan na podatek zadnje objavljene povprečne mesečne plače v Sloveniji;

Poročanje o izplačilu regresa za letni dopust na REK -1 obrazcu:

  • za regres za letni dopust se poroča po obrazcu REK-1 (šifra dohodka: 1090).

Pomembno je, da je regres izplačan najmanj v višini minimalne plače, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Tako bo znesek 886,63 evra regresa dobil vsak, saj bo to najnižji regres, enak minimalni plači.

Kaj je z regresom, ki je že bil izplačan pred 04.05.2019?

Za tiste, ki so jim regres za letos že izplačali, torej pred sprejetjem novele, bo Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) zavezancu, t.j. delavcu izdala posebno odločbo o vračilu dajatev po uradni dolžnosti. Namreč FURS bo tem zavezancem vrnil preveč obračunane prispevke in dohodnino, in sicer najkasneje v 30 dneh od vročitve odločbe.

Furs jim bo najpozneje do 30. junija izdal odločbo o vračilu dajatev in povračilo preveč plačanih prispevkov bodo dobili nakazano na transakcijske račune v 30 dneh od vročitve odločbe. Vračilo ne bo avtomatično izvedeno samo, če skupni znesek preveč plačane obveznosti ne presega 10 evrov. Takrat se denar vrne le na podlagi zahteve zavezanca, v nasprotnem primeru se preveč plačani davek šteje v naslednja plačila ali v plačila druge vrste davka.

Popravek REK-1 obrazcev za regres izplačan pred 04.05.2019

Vlaganje popravkov in stornov REK obrazcev za izplačila regresa z datumom izplačila v letu 2019 pred uveljavitvijo novel ZDoh-2 in ZPIZ-2 pa bo onemogočeno tudi po 10. 5. 2019, in sicer do datuma izdaje odločb, ki jih bo FURS izdal za vračilo preveč izračunane akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

V tem obdobju bo FURS na podlagi REK obrazcev ki so bili v sistem eDavki vloženi do dneva uveljavitve novel (za opravljena izplačila do tega datuma), pripravil podatke za izdajo odločb.

Na podlagi izdane odločbe, v kateri bo ugotovljena obveznost za akontacijo dohodnine in prispevke od regresa v skladu z novimi pravili ter znesek preveč izračunane akontacije dohodnine in prispevkov, bo FURS kreiral REK-1 obrazec z vrsto dokumenta »F« in ga vložil na eDavke med verigo REK obrazcev, ki jih je oddal delodajalec.

Zavezanec bo lahko na ta dokument predložil morebitne popravke obračunov. Tako pripravljeni podatki bodo na voljo tudi za morebitno nadaljnjo uporabo pri delodajalcu (za pravilno posredovanje podatkov v morebitnih naknadnih popravkih, npr. zaradi vračila sorazmernega dela regresa s strani delavca, za pravilno sestavitev povzetka dohodkov, ki ga bo delodajalec posredoval delojemalcem do 31. januarja 2020, idr.).

Vlaganje originalov REK obrazcev za izplačilo regresa z datumom izplačila po uveljavitvi novel ZDoh-2 in ZPIZ-2 bo zopet omogočeno od 10. 5. 2019 naprej.

Viri:

– Zakon o delovnih razmerjih

– Zakon o dohodnini

– Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

– Superdavki.com

– Racunovodja.com

– spletne strani

 

Pripravila:

Pušnjak Anka