PREDVIDENI NOVI UKREP NA DAVČNEM PODROČJU ZA OMILITEV POSLEDIC VIRUSA COVID-19 ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE!

Pravna podlaga:

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) – že velja!

Veljavnost od dne 29.03.2020, uporaba od dne 29.03.2020, objava: Uradni list 36/20 dne 28.03.2020

 

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančem področju  (ZIUJP)- že velja!

Veljavnost od dne 29.03.2020, uporaba od dne 29.03.2020, objava: Uradni list 36/20 dne 28.03.2020

 

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) – še ne velja!

Veljavnost: naslednji dan po objavi v Uradnem listu!

Objava v Uradnem listu:  še ni bilo objave!

 

Predviden datum objave v Uradnem listu: 10.04.2020 in predvidena veljava: 11.04.2020

 

S TEM OBVESTILOM NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA TOLMAČENJE PREDPISOV.

V VSEH DO SEDAJ SPREJETIH ZAKONIH O INTERVENCIJSKIH UKREPIH NA RAZLIČNIH PODROČJIH JE ŠE VELIKO NEJASNOSTI, ZATO BO ZA IZVAJANJE POTREBNO POČAKATI ŠE NA POJASNILA PRISTOJNIH ORGANOV ALI CELO NA MOREBITNE KOREKCIJE ZAKONOV.

 

Dodatne podlage:

 

Pojasnila Furs z dne: 02.04.2020, 03.04.2020, 06.04.2020, 07.04.2020, 08.04.2020 in 09.04.2020

 

Naj še poudarim, da s pričetkom veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

NE BOSTA PRENEHALA VELJATI ZGORAJ NAVEDENA SPREJETA ZAKONA:

– Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

– Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)

 

To preprosto pomeni, da je potrebno upoštevati vso zakonodajo v paketu, vendar tako, da novi zakon dopolnjuje prejšnji zakon ali ga spreminja.

Pravne podlage in dodatne podlage posebej navajamo na začetku pojasnila, ker med pojasnili Furs-a in zakonskimi določili v že veljavni zakonodaji in zakonodaji, ki še ne velja prihaja do različnih pojasnil veljavnosti ukrepov ( npr. mesec za katerega lahko uveljavljamo zakonske ukrepe,…..).

 

UKREPI ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE

Ukrepi po Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP):

 

PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO LETNIH POROČIL

 1. Podaljšan rok za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil do 31.05.2020

(ker je 31.05.2020 nedelja, velja zadnji dan za predložitev po zakonu še 01.06.2020)

 

VLOGE ZA SPREMEMBO PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE

 1. Vlogo za spremembo predhodne akontacije dohodnine je potrebno vložiti najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije davka. Pristojni organ odloča o vlogi v roku 15 dni. Vloga naj vsebuje čim več ustreznih dokazil in navedb, da bo vlogi ugodeno.

 

ODLOG PLAČILA /OBROČNO ODPLAČILO DAJATEV ZA NAJVEČ 24 MESECEV

Odlog ali obročno plačilo sta mogoča za naslednje dajatve:

 • akontacije dohodnine iz dejavnosti, ki dospejo v plačilo po uveljavitvi tega zakona – torej akontacijo dohodnine iz dejavnosti za meseca: APRIL 2020 (zapade 10.05.2020) in MAJ 2020 (zapade 10.06.2020)
 • poračun akontacije dohodnine iz dejavnosti po obračunu DOH-DEJ (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti) za leto 2019 v kolikor je že bil oddan za leto 2019 ,davka na dodano vrednost, akontacije dohodnine pri izplačilu plač, davčni odtegljaj, trošarine, nadomestilo za stavbno zemljišče….

 

Odlog ali obročno plačilo ni mogoče za naslednje dajatve:

 • Prispevki za socialno varnost iz naslova obračuna plač zaposlenim

 

Še vedno pa lahko vložite vlogo za odlog plačila ali obročno plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje in prispevke za poškodbe pri delu,  na podlagi Pravilnika o odpisu, obročnem odplačilu ali odlogu plačila dolga iz naslova obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje iz razloga nezmožnosti plačila prispevkov ob izplačilu plače. Odlog plačila je mogoč:

 • Če zavezanec dokaže, da dolga trenutno ne more poravnati in da bo po preteku določenega roka obveznost lahko poravnal (razlog: nastanek dolga zaradi drugih izrednih dogodkov)
 • Vloga se vloži na pristojno Območno enoto Zavoda.

Vloge pa ne morete vložiti za prispevke za PIZ in ostale prispevke!

 1. Vloga za odlog plačila oziroma obročno plačilo davka – vloži se lahko preko elektronskega sistema eDavki ali po pošti oz. preko elektronske pošte pri pristojnemu finančnemu organu. Vloga naj vsebuje:
 • Razlog : izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi razglasitve epidemije virusa COVID-19.
 • Pogoje: podatke o davčnih obveznostih oziroma davkih, za katere se vloži vloga za odlog ali obročno plačilo davka
 • Dokazila: predložijo se dokazila, ki potrjujejo izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov

Pristojni organ odloča o vlogi v roku 8 dni.  Obrazec s strani Furs-a je že predpisan in objavljen.

 

ODLOG PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST SAMOZAPOSLENIH

 1. Odlog prispevkov za socialno varnost (samozaposlenih, ki nimajo drugih zaposlenih), in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi, velja za prispevke, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu (20.04.2020) – torej samo za tisti del meseca marca 2020 pred razglasitvijo epidemije.
 2. Kako: Avtomatično uveljavljanje, vloga ni potrebna.
 3. Obdobje za katero velja oprostitev:   od 01.03.2020 do vključno 12.03.2020!
 4. Dodatni pogoj: Upravičenec na dan 28.02.2020 ne sme imeti neplačanih zapadlih obveznosti v višini 50,00 EUR ali več oz. mora te obveznosti poravnati najkasneje do 06.04.2020!
 5. Obdobje za katerega velja odlog: Neporavnane prispevke je potrebno poravnati najkasneje do 31.03.2022.
 6. Možnost plačila: Plačilo je mogoče v enkratnem znesku ali obročno. Za obročno odplačilo ni potrebno vlagati vloge!
 7. Zamudne obresti: Za plačilo vseh prispevkov do 31.03.2022, ne tečejo zamudne obresti na odložene zneske prispevkov.

 

PREDVIDENI Ukrepi po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) – ŠE NE VELJA:

 

OPROSTITEV PLAČILA PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE

 

 1. Samostojni podjetniki so oproščena plačila predhodnih akontacij dohodnine v letu 2020.
 1. Kako: Avtomatično uveljavljanje, vloga ni potrebna!
 1. Obdobje za katerega velja oprostitev: Ukrep velja za obroke prehodne  akontacije, ki dospejo v plačilo po uveljavitvi tega zakona do 31.05.2020 – torej akontacija davka  za mesec april in mesec maj 2020! Rok plačila akontacij: 10.05.2020 in 10.06.2020!

 

To ne velja za spremembo akontacije (ni avtomatično) !

 

DAVČNE IZVRŠBE

 

 1. Z dnem pričetka veljavnosti tega zakona se zadrži izvrševanje vseh sklepov o davčnih izvršbah.

Kako:  Avtomatično uveljavljanje, vloga ni potrebna.

Obdobje za katero velja oprostitev:   z dnem uveljavitve zakona.

 

OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

 

 1. Do oprostitve prispevkov za socialno varnost so upravičene samozaposlene osebe – vse, torej tudi tiste samozaposlene osebe, ki imajo zaposlene!
 2. Kako: Predložitev izjave preko sistema eDavki. Upravičenec mora najkasneje do konca meseca, za katerega želi uveljavljati oprostitev (razen za mesec marec) predložiti izjavo, da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo lahko opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

 

ENOTNA IZJAVA ZA OPROSTITEV PRISPEVKOV IN IZREDNO POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA !

 1. Obdobje za katero velja oprostitev:   od 13.03.2020 do vključno 31.05.2020!

Torej za prispevke, ki bi jih bilo potrebno poravnati:

 • Za mesec marec 2020 dne 20.04.2020 (del meseca marca – odlog + oprostitev)
 • Za mesec april 2020 dne 20.05.2020
 • Za mesec maj 2020 dne 20.06.2020

 

 1. Dodatna pogoja:

4/1.

Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

 • Vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
 • Vsaj 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu in maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

4/2.

Samozaposleni na dan vložitve  ne smejo imeti neplačanih zapadlih davčnih obveznosti na dan uveljavitve zakona – predvidoma 11.04.2020.

 1. Kdaj: Izjavo bo mogoče oddati od 14.04.2020 dalje
 2. Roki za oddajo izjav: Za vsak mesec posebej, razen za mesec marec in april skupaj!

Za mesec marec in april 2020 je potrebno oddati izjavo do dne 30.04.2020, za mesec maj 2020 je potrebno oddati izjavo do 31.05.2020.

 1. Višina oprostitve prispevkov: oprostitev prispevkov velja v takšni višini, kot so bili določeni upravičencu, do meseca uveljavitve pravice.

 

 1. Višina povračila: Upravičenec mora celotno pomoč vrniti, če ne izpolnjuje pogojev iz točke 4/1 (torej izjava, ki je bila predložena vsebuje neresnične podatke)  skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi!

 

IZREDNA POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA

 

 1. Samozaposlene osebe, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu so upravičene do mesečnega temeljnega dohodka.
 2. Kako: Predložitev izjave preko sistema eDavki. Upravičenec mora najkasneje do konca meseca, za katerega želi uveljavljati oprostitev (razen za mesec marec) predložiti izjavo, da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo lahko opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

ENOTNA IZJAVA ZA OPROSTITEV PRISPEVKOV IN IZREDNO POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA !

 1. Kdaj: Izjavo bo mogoče oddati od 14.04.2020 dalje
 1. Obdobje za katero se izplačuje mesečni temeljni dohodek:   od 13.03.2020 do vključno 31.05.2020!
 2. Višina temeljnega mesečnega dohodka:
 • za mesec marec 2020 (sorazmerni del): 350,00 EUR
 • za mesec april 2020 : 700,00 EUR
 • za mesec maj 2020: 700,00 EUR

 

 1. Dodatna pogoja:

6/1.

Upravičenec na dan vložitve  ne sme imeti neplačanih zapadlih davčnih obveznosti na dan uveljavitve zakona – predvidoma 11.04.2020.

6/2.

Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

 • Vsaj 20% upad prihodkov upravičenca v obdobju od januar do junij 2020 v primerjavi s prihodki od januar do junij 2019 in
 • rast prihodkov v obdobju od julij do december 2020 ni večja kot 20% glede na prihodke v obdobju od julij do december 2019.

 

 1. Roki za oddajo izjav in datum izplačil: Za vsak mesec posebej, vendar najkasneje do 31.05.2020.
 • za mesec marec 2020 , če je vložena izjava do 18.04.2020, izplačilo 25.04.2020 (sobota), zato po pojasnilu Furs-a izplačilo že 24.04.2020
 • za mesec april 2020, če je vložena izjava od 19.04.2020 do 30.04.2020, izplačilo 05.2020 (izplačilo tudi za marec, v kolikor je izjava vložena po 18.04.2020)
 • za mesec maj 2020, če je vložena izjava od 01.05.2020 do 31.05.2020, izplačilo 06.2020 (izplačilo tudi za mesec marec, april in maj, če je izjava vložena po 30.04.2020).
 1. Višina povračila: Upravičenec mora celotno pomoč vrniti, če ne izpolnjuje pogojev iz točke 6/2.

 

ODSOTNOST Z DELA ZARADI BOLEZNI ALI POŠKODBE

 1. Vsi delodajalci v Republiki Sloveniji, razen neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov imajo na dan uveljavitve zakona:
 • pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca, nadomestilo kriti iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Višina: Nadomestilo med začasno zadržanostjo z dela v celoti krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, od prvega dne upravičene odsotnosti.

Pogoj za vračilo:  vložitev zahtevka na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v elektronski obliki (zahtevek za refundacijo) , vendar najpozneje do 30.09.2020.

Rok za odločitev: v 60 dneh po  vložitvi zahtevka za povračilo.  Zahtevek mora biti pravilen in popoln.

Obdobje za katero velja vračilo: od 13.03.2020  do 31.05.2020, v kolikor se razglašena epidemija na podaljša.

Pripravila: Anka Pušnjak