PREDVIDENI NOVI UKREP NA DAVČNEM PODROČJU ZA OMILITEV POSLEDIC VIRUSA COVID-19 ZA PODJETJA IN DELODAJALCE!

 

PREDVIDENI NOVI UKREP NA DAVČNEM PODROČJU ZA OMILITEV POSLEDIC VIRUSA COVID-19 ZA PODJETJA IN DELODAJALCE!

 

 

Pravna podlaga:

 

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) – že velja!

Veljavnost od dne 29.03.2020, uporaba od dne 29.03.2020, objava: Uradni list 36/20 dne 28.03.2020

 

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančem področju  (ZIUJP)- že velja!

Veljavnost od dne 29.03.2020, uporaba od dne 29.03.2020, objava: Uradni list 36/20 dne 28.03.2020

 

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) – še ne velja!

Veljavnost: naslednji dan po objavi v Uradnem listu!

Objava v Uradnem listu:  še ni bilo objave!

 

Predviden datum objave v Uradnem listu: 10.04.2020 in predvidena veljava: 11.04.2020

 

S TEM OBVESTILOM NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA TOLMAČENJE PREDPISOV.

V VSEH DO SEDAJ SPREJETIH ZAKONIH O INTERVENCIJSKIH UKREPIH NA RAZLIČNIH PODROČJIH JE ŠE VELIKO NEJASNOSTI, ZATO BO ZA IZVAJANJE POTREBNO POČAKATI ŠE NA POJASNILA PRISTOJNIH ORGANOV ALI CELO NA MOREBITNE KOREKCIJE ZAKONOV.

 

Dodatne podlage:

 

Pojasnila Furs z dne: 02.04.2020, 03.04.2020, 06.04.2020

 

Naj še poudarim, da s pričetkom veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) NE BOSTADO PRENEHALIA  VELJATI ZGORAJ NAVEDENA  SPREJETA ZAKONA :

 • Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)
 • Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju( ZIUJP)

To preprosto pomeni, da je potrebno upoštevati vso zakonodajo v paketu, vendar tako, da novi zakon dopolnjuje prejšnji zakon ali ga spreminja.

Pravne podlage in dodatne podlage posebej navajamo na začetku pojasnila, ker med pojasnili Furs-a in zakonskimi določili v že veljavni zakonodaji in zakonodaji, ki še ne velja prihaja do različnih pojasnil veljavnosti ukrepov ( npr. mesec za katerega lahko uveljavljamo zakonske ukrepe,…..).

 

UKREPI ZA PODJETJA IN DELODAJALCE

Ukrepi po Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP):

 

PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO LETNIH POROČIL

 

 1. Podaljšan rok za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil do 31.05.2020

(ker je 31.05.2020 nedelja, velja zadnji dan za predložitev po zakonu še 01.06.2020)

 

VLOGE ZA SPREMEMBO AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

 

 1. Vloga za spremembo akontacije davka od dohodka pravnih oseb – vlogo za spremembo akontacije je potrebno vložiti najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije davka. Pristojni organ odloča o vlogi v roku 15 dni. Vloga naj vsebuje čim več ustreznih dokazil in navedb, da bo vlogi ugodeno.

 

ODLOK PLAČILA /OBROČNO ODPLAČILO DAJATEV ZA NAJVEČ 24 MESECEV

 

Odlog ali obročno plačilo sta mogoča za naslednje dajatve:

 • Poračun davka od dohodka pravnih oseb, akontacije davka od dohodka pravnih oseb, davka na dodano vrednost, davčni odtegljaj, trošarine, nadomestilo za stavbno zemljišče….

Odlog ali obročno plačilo ni mogoče za naslednje dajatve:

 • Prispevki za socialno varnost

Še vedno pa lahko vložite vlogo za odlog plačila ali obročno plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje in prispevke za poškodbe pri delu,  na podlagi Pravilnika o odpisu, obročnem odplačilu ali odlogu plačila dolga iz naslova obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje iz razloga nezmožnosti plačila prispevkov ob izplačilu plače. Odlog plačila je mogoč:

 • Če zavezanec dokaže, da dolga trenutno ne more poravnati in da bo po preteku določenega roka obveznost lahko poravnal (razlog: nastanek dolga zaradi drugih izrednih dogodkov)
 • Vloga se vloži na pristojno Območno enoto Zavoda.

Vloge pa ne morete vložiti za prispevke za PIZ in ostale prispevke!

 

 1. Vloga za odlog plačila oziroma obročno plačilo davka – vloži se lahko preko elektronskega sistema eDavki ali po pošti oz. preko elektronske pošte pri pristojnemu finančnemu organu. Vloga naj vsebuje:
 • Razlog : izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi razglasitve epidemije virusa COVID-19.
 • Pogoje: podatke o davčnih obveznostih oziroma davkih, za katere se vloži vloga za odlog ali obročno plačilo davka
 • Dokazila: predložijo se dokazila, ki potrjujejo izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov

Pristojni organ odloča o vlogi v roku 8 dni.  Obrazec s strani FURS-a je že predpisan in objavljen.

 

PREDVIDENI Ukrepi po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) – ŠE NE VELJA:

 

OPROSTITEV PLAČILA AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

 1. Podjetja so oproščena plačila akontacij davka od dohodka pravnih oseb v letu 2020. Vloge ni potrebno oddajati, ukrep se izvede AVTOMATIČNO!

Ukrep velja za obroke akontacije, ki dospejo v plačilo po uveljavitvi tega zakona do 31.05.2020 – torej akontacija davka  za mesec april in mesec maj 2020! Rok plačila akontacij: 10.05.2020 in 10.06.2020!

To ne velja za spremembo višine akontacije (ni avtomatično) !

 

DAVČNE IZVRŠBE

 1. Z dnem pričetka veljavnosti tega zakona se zadrži izvrševanje vseh sklepov o davčnih izvršbah.

Kako:  Avtomatično uveljavljanje, vloga ni potrebna.

Obdobje za katero velja oprostitev:   z dnem uveljavitve zakona.

 

POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE ZA ZAČASNO ČAKANJE NA DELU OZIROMA IZ RAZLOGA VIŠJE SILE in OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

 

 1. Vsi delodajalci v Republiki Sloveniji, razen:
 • Neposredni ali posredni proračunski uporabnik državnega ali občinskega proračuna, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70%
 • Delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti

Kako: Vlogo upravičeni delodajalci vložijo na Zavod RS za zaposlovanje v elektronski obliki

Kdaj: v roku 8 dni od uveljavitve zakona, vendar najkasneje do 31.05.2020

Obdobje za katero velja povračilo:  od 13.03.2020  do 31.05.2020, v kolikor se razglašena epidemija na podaljša.

 

Zadnje pojasnilo Zavoda za zaposlovanje z dne 06.04.2020:

»Vse vloge za povračilo nadomestila za delavce napotene na začasno čakanje na delo, ki bodo oddane po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list št. 36/2020) do uveljavitve ZIUZEOP  bomo obravnavali po ZIUZEOP. Po uveljavitvi ZIUZEOP bomo na portalu za delodajalce omogočili vlaganje vlog za povračilo nadomestila za delavce, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela.«

 

Pogoji:

Pisna napotitev delavca na čakanje na delo.

Prihodki delodajalca:

 1. Upad prihodkov v obdobju januar do junij 2020 več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v obdobju julij do december 2020 ne dosežejo več kot 50% rasti glede na isto obdobje leta 2019.
 2. Če delodajalci niso poslovali celotno leto 2019 pa velja:
 • Vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
 • Vsaj 50% zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020
 • Delodajalec ne sme biti »davčni« dolžnik (ne sme imeti zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in drugih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira FURS na dan oddaje vloge), predložene mora imeti vse davčne obračune za dohodke iz delovnega razmerja za  zadnjih 5 let  in zoper njega (delodajalca) ni bil uveden postopek stečaja.

 

Dokazila: 

 • Pisne napotitve (odločbe/odredbe) o napotitvi delavca na čakanje na delo
 • Izjava delodajalca, s katero pod katero kazensko in materialno odgovornostjo potrjuje, da so vse navedbe v vlogi in prilogah, ki so sestavni del vloge resnične in ustrezajo dejanskemu stanju (delavci ne morejo opravljati dela zaradi poslovnega razloga ali višje sile, ki je posledica varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prometa ali zaprtja meja).

Rok za odločitev:  Zavod za zaposlovanje o vlogi odloči v roku 8 dni. Izda pisni sklep.

Višina povračila: 

 • V celoti (100%) izplačanega nadomestila plače (nadomestilo plače v višini 80% bruto plače) na podlagi izračunane povprečne bruto plače za zadnje 3 mesecev oz. iz obdobja dela v zadnjih 3 mesecih pred začetkom odsotnosti

Dodatni pogoj: 100% izplačanega nadomestila plače ne sme biti nižje od 940,58 Euro bruto!

 

Prispevki iz in na plače: Delodajalec je, seveda ob vseh izpolnjenih pogojih, oproščen plačila celotnih prispevkov za socialno varnost delavca.

Prispevke pri plači obračuna, vendar jih ne plača! Tudi niso predmet povračila, saj jih poravna država!

Dodatni pogoj: Mesečno se oprostitev prispevkov prizna največ od nadomestila plače do višine povprečne plače v Republiki Sloveniji, zmanjšane za prispevke zavarovanca, preračunane na mesec, kar znaša: 1.366,24 Euro bruto.

 

Pogoj za povračilo – zraven že zgoraj navedenih pogojev: redno izplačilo nadomestila plače in akontacije dohodnine,  vložitev vloge, prepoved nadurnega dela, izplačila poslovne uspešnosti za leto 2020, delitve dobička in nagrad poslovodstvu.

Datum izplačila povračila s strani Zavoda: povračilo se vrši mesečno za nazaj, in sicer 10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače.

Vračilo sredstev:  V trikratni višini prejetih sredstev v primeru kršitev prvih treh odstavkov 31. člena

Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP):

 • Pričetek postopka likvidacije (vračilo sredstev)
 • Delitev dobička po prejemu sredstev (vračilo sredstev z zamudnimi obrestmi)
 • Naknadna ugotovitev neizpolnjevanja pogojev in obvestitev Furs-a (odločba Furs in vračilo sredstev po odločbi)

OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV PIZ ZA ZAPOSLENE, KI DELAJO + IZPLAČILO »KRIZNEGA DODATKA«

 

 1. Delna oprostitev prispevkov velja za zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo:

Razlog:  Oprostitev plačila prispevka za PIZ za zasebne delodajalce. Hkrati izplačilo »kriznega dodatka«.

Višina:  Oprostitev prispevkov PIZ na plače in PIZ iz plač.  Izplačilo »kriznega dodatka« v višini 200,00 EURO mesečno.

Obdobje za katero velja oprostitev in izplačilo:  od 13.03.2020  do 31.05.2020, v kolikor se razglašena epidemija na podaljša.

Pogoji:   Do izplačila »kriznega dodatka« v višini 200,00 Euro je upravičen delavec, če njegova mesečna plača ne presega trikratnika bruto minimalne plače v Republiki Sloveniji, to je: 2.821,74 Euro. Do izplačila niso upravičeni neposredni in posredni proračunski uporabniki, ter finančne in zavarovalniške dejavnosti.

Obdavčitev:   »Krizni dodatek« je oproščen plačila vseh dajatev in prispevkov.

Dodatni pogoj:  Delodajalec, ki izplača »krizni dodatek« ne sme izplačevati dobička v letu 2020, nagrad poslovodstvu in izplačati poslovne uspešnosti v letu 2020 od uveljavitve zakona.

 

ODSOTNOST Z DELA ZARADI BOLEZNI ALI POŠKODBE

 1. Vsi delodajalci v Republiki Sloveniji, razen neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov imajo na dan uveljavitve zakona:
 • pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca, nadomestilo kriti iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Višina: Nadomestilo med začasno zadržanostjo z dela v celoti krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, od prvega dne upravičene odsotnosti.

Pogoj za vračilo:  vložitev zahtevka na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v elektronski obliki (zahtevek za refundacijo) , vendar najpozneje do 30.09.2020.

Rok za odločitev: v 60 dneh po  vložitvi zahtevka za povračilo.  Zahtevek mora biti pravilen in popoln.

Obdobje za katero velja vračilo: od 13.03.2020  do 31.05.2020, v kolikor se razglašena epidemija na podaljša.