PREDLOG ZA NOV NABOR UKREPOV ZA OMILITEV POSLEDIC KORONA VIRUSA

 

Vlada RS je na seji dne 23.03.2020 sprejela smernice z naborom ukrepov, kar še ne predstavlja zakonske podlage za izplačilo in sofinanciranje, saj morajo Ministrstva ukrepe v obliki zakonskih rešitev šele posredovati Vladni službi za zakonodajo, Zakon pa bo pričel veljati po objavi v Uradnem listu, kar pomeni, da so to zgolj smernice, ki še ne veljajo, in lahko pričakujemo dopolnila in spremembe!

 

SMERNICE Z NABOROM UKREPOV ZA OMILITEV POSLEDIC “KORONA” EPIDEMIJE ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO ZA ČAS OD UVELJAVITVE ZAKONA DO 31.05.2020 ZA PRIPRAVO ZAKONA #PKP1

UKREPI ZA ZAPOSLENE IN DELODAJALCE

Ključni interventni ukrepi bodo veljali za VSE DELODAJALCE ne glede na njihovo pravno obliko (torej tudi društva, zasebne zavode, socialna podjetja, zadruge….)

1.Ukrepi za ohranjanje delovnih mest

SOFINANCIRANJE NADOMESTIL PLAČ ZA DELAVCE NA ČAKANJU:

Vse prispevke vseh zaposlenih, ki so na čakanju, v tem obdobju v obe blagajni in proračun plačuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo (tudi delovna doba). Takšen ukrep takoj razbremeni delodajalca, brez postopka za uveljavljanje sofinanciranje nadomestila. Država dodatno sofinancira 20% neto nadomestila zaposlenim- torej vsem delavcem na čakanju 80% neto nadomestila plača država.

Upravičenost sofinanciranja se po koncu poslovnega leta ugotavlja na podlagi izkazov poslovnega izida.

Ukrep bi naj veljal 2 meseca, lahko se tudi podaljša.

S tem predlogom se odpravlja tudi pogoj, da mora biti na čakanju več kot 30% zaposlenih, da je delodajalec upravičen do sofinanciranja. Upravičenost do sofinanciranja se bo ugotavljala za nazaj.

Vsem delavcem, ki so na čakanju na delo doma se odpiše akontacija dohodnine za čas trajanja ukrepov. To pomeni:

  • V času izplačila nadomestila delodajalec zanje ne plačuje akontacije dohodnine mesečno, niti ne bo ta obveznost padla na delavce ob morebitnem poračunu dohodnine prihodnje leto.

Akontacija dohodnine se za čas trajanja ukrepov odpiše.

 

SOFINANCIRANJE VIŠINE RAZLIKE MED POLNIM SOFINANCIRANJEM IN SICERŠNJO SUBVENCIJO

Zaposlitve, ki jih država preko posebnih programov že neposredno subvencionira, se sofinancirajo v

višini razlike med polnim sofinanciranjem in siceršnjo subvencijo.

 

NADOMESTILO ZA BOLNIŠKO ODSTOTNOST V ČASU EPIDEMIJE

Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne krije ZZZS in ne delodajalec.

 

SISTEM NAGRAJEVANJA ZAPOSLENIH IN AKTIVIRANIH V KRITIČNIH DEJAVNOSTIH

Vzpostavi se sistem nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije preko dodatka za nevarno delo in dodatne obremenitve.

 

IZENAČITEV STATUSA DELAVCEV NA ČAKANJU IN TISTIH KI NE DELAJO ZARADI VIŠJE SILE

Status za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile (varstvo otrok, nezmožnost prihoda na delo po 6. točki 137. Člena ZDR (če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, je upravičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače) se izenači s statusom za delavce na čakanju, z enako delitvijo stroškov med državo in delodajalca – torej 80% neto nadomestila plača država. Prav tako zanje velja odpis dohodnine in še kakšen ukrep, ki bo določen kasneje.

Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost. Ko veljavnost prvega ukrepa preneha, se njegove pravice odmerijo po veljavni zakonodaji (nadomestilo ali socialna pomoč).

Po predhodnem predlogu je bila že uzakonjena možnost odloga plačevanja vseh obveznosti iz posojil pri slovenskih bankam in hranilnicah do 12 mesecev tudi za fizične osebe (to ne velja za leasing).

UKREPI ZA OHRANITEV DELOVANJA PODJETIJ

Vse prispevke za PIZ (pokojninsko in invalidsko zavarovanje) – torej iz in na plačo (tako za delodajalca kot delojemalca) za delo zaposlenih v gospodarstvu, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju plačuje država, pravice zavarovancev in prihodki pa se ohranjajo. S tem se razbremeni strošek plače za podjetja. Torej to predstavlja osnovo, da lahko delodajalci zaposlenim v tem času izplačujejo višjo plačo.

Nagrade, s katerimi bodo podjetja zaradi težkih razmer stimulirali delavce in pomenijo presežek neto plače nad zadnjim izplačilom neto plače pred sprejetjem ukrepov se razbremenijo vseh dajatev

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE LIKVIDNOSTI PODJETIJ

Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.  Davek se obračuna po odmeri prihodnje leto. Torej – ko bo podjetje prihodnje leto predvidoma konec marca (2021) oddajalo davčni obračun, bo vršilo poračun morebitnega davka od dohodka pravnih oseb za leto 2020 ob pogoju, da podjetje dobiček sploh izkazuje za preteklo leto 2020.

Po predhodnem predlogu je bila že uzakonjena možnost odloga plačevanja vseh obveznosti iz naslova posojil pri slovenskih bankah in hranilnicah za podjetja (tone velja za leasing) za obdobje do 12 mesecev.

Plačilni roki za izplačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 08 dni.

 

UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE

IZREDNA POMOČ ZA VSE SAMOZAPOSLENE – NA PODLAGI IZJAVE

Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki s posebno izjavo preko elektronske aplikacije razglasijo prizadetost zaradi krize. Izjava je javno dostopna. Če se pozneje ugotovi, da je ta izjava vsebovala neresnične podatke, bodo morali pomoč vrniti.

S tem bi se naj zmanjšala birokracija pred ugotavljanjem pred upravičenostjo do pomoči in poenostavila pravica do uveljavljanja izredne pomoči tudi samozaposlenim.

 

MESEČNI TEMELJNI DOHODEK V ČASU EPIDEMIJE

Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali pa jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70% neto minimalne plače. Višino tega izračuna predvidevam, da bo določena (upoštevanje bruto minimalne plače in dodatne splošne olajšave?)

ODPIS PRISPEVKOV V ČASU EPIDEMIJE

Prizadetim samozaposlenim se v času epidemije odpiše prispevke. Prispevke zanje v tem obdobju za zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo.  Predvidoma za 2 meseca, ukrep pa se lahko podaljša.

Višina prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega dobička po zaključku leta (dobiček + plačani prispevki preteklega leta  + plačani prispevki v času krize s strani države?).

ODLOK PLAČILA AKONTACIJE DOHODNINE

Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine – torej do pomladi leta 2021.

 

ZA KONEC NAJ PONOVNO POUDARIM, DA JE TO ZGOLJ PREDLOG, KI TRENUTNO ŠE NI VELJAVNA ZAVEZUJOČA ZAKONODAJA IN MOŽNOST KORIŠČENJA UKREPOV ALI SOFINANCIRANJA! PRIČAKUJEJO SE ŠE DOPOLNILA IN SPREMEMBE IN PREDVSEM NAVODILA IZVAJANJA ZAKONA IN TEHNIČNA PODPORA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IN POMOČI!

PREDVIDEVAM DA DO 31.03.2020 ZAKON ŠE NE BO SPREJET, TOREJ BOMO V PRVIH DNEH APRILA LAHKO ŽE VEDELI VEČ O IZVAJANJU ZAKONA IN MOREBITNIH NOVOSTIH IN DOPOLNITVAH!