POMOČ ZA NAKUP HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV NA VIRUS SARS-COV-2 ZA SAMOTESTIRANJE

Pomoč je namenjena le za nakup hitrih testov, s katerimi bo izvedeno samotestiranje delavcev. Pri tem velja, da se pomoč lahko uveljavlja le za nakup testov, ki imajo certifikat CE priglašenega organa s sedežem v EU.

 

1. Kdo je upravičenec do pomoči za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje (v nadaljnjem besedilu: hitri test)?

Upravičenec do pomoči za nakup hitrih testov za samotestiranje je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).

1.2  Ali morajo upravičenci pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje v višini 92,50 EUR na osebo vračati, v primeru, da delavec ne opravi tolikšnega števila testov, da bi dosegel znesek v višini 92,50 EUR oziroma ali znesek v višini 92,50 EUR predstavlja maksimalni znesek, ki po interventnem zakonu pripada posameznemu zaposlenemu, ki se je v skladu z veljavnimi odloki Vlade Republike Slovenije dolžan testirati?

ZDUPŠOP predvideva primere, v katerih mora upravičenec vračati pomoč za nakup HAG testov za samotestiranje. Vračilo zneska prejete pomoči je v zakonu predvideno za primere, ko se ugotovi, da upravičenec ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči ali če sredstev ni namensko uporabil za nakup HAG testov. Navedene okoliščine lahko ugotovi upravičenec sam (59. člen ZDUPŠOP) ali pa proračunska inšpekcija v Uradu RS za nadzor proračuna (60. člen ZDUPŠOP).

Za vračilo pomoči po ZDUPŠOP je torej relevantna ugotovitev, da je pomoč prejela oseba, ki ni izpolnjevala pogojev za njeno pridobitev ali, ki prejetih sredstev ni porabila namensko. Pogoje in namensko porabo določa ZDUPŠOP v 56. členu. Namenska uporaba se odraža v izključni uporabi prejetih sredstev za nakup hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo samotestiranje delavcev. ZDUPŠOP ne predvideva v kolikšnem času mora upravičenec teste uporabiti, zato vračilo pomoči ne more biti odvisno od časa, v katerem so bili testi uporabljeni.

Znesek v višini 92,50 EUR predstavlja maksimalni znesek pomoči, ki upravičencu pripada na posameznega na delavca ali na osebo, ki se je dolžna samotestirati. Izračun pomoči je bil opravljen na podlagi zakonsko določenega obdobja za obvezno samotestiranje, tj. v novembru od 8. 11. – 30. 11., v decembru 1. 12. – 31. 12. 2021 in v januarju od 1. 1. – 31. 1. 2022.

1.3  Kakšne evidence so potrebne za dokazovanje upravičenosti porabe hitrih testov za delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 morajo samotestirati?

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) ne določa, katere evidence morajo hraniti podjetja za dokazilo nakupa hitrih testov. Po tolmačenju zakonodajalca, mora imeti upravičenec seznam delavcev, za katere je potrebno samotestiranje, na dan oddaje vloge, ter potrdila o nakupu testov (račune in potrdila o plačilu računov), ki so kupljeni do 31. 1. 2022.

1.4  Kako upravičenec šteje delavce, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov, saj se število lahko v času od 8. 11. 2021 do 31. 1. 2022 spremeni (npr. delavec se v vmesnem času cepi ali bolezen preboli in testiranja ne potrebuje več ali pa se mu potrdilo o prebolelosti izteče in se mora v tem času ponovno začeti samotestirati)?

Posamezen upravičenec lahko prejme pomoč v višini kot jo določa ZDUPŠOP v 56. členu. Ta se izračuna tako, da se število zaposlenih, ki se morajo samotestirati, na dan oddaje izjave pomnoži z zneskom 92,50 EUR. Višina pomoči je torej odvisna od števila zaposlenih, ki se morajo samotestirati, na dan oddaje izjave iz prvega odstavka 57. člena zakona, ne glede na to, če se to število kasneje spremeni. Gre namreč za enkratno pomoč.

1.5  Ali lahko na podlagi tretjega odstavka 56. člena ZDUPŠOP pri vlogi za refundacijo sredstev za nakup testov HAG za samotestiranje kot zaposlene/delavce upoštevamo tudi dijake in študente?

Določilo 56. člena med drugim navaja, da je upravičenec vsaka pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava, ki na podlagi veljavno sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu. Navedene zakonske določbe je potrebno brati ter izvajati skupaj z določili veljavnega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22). Le-ta v prvem odstavku 3. člena navaja, da morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Pogoj iz prejšnjega stavka za delavca ne velja v času opravljanja dela na domu. Drugi odstavek 56. člena določa, da so do subvencije upravičeni »delavci ali osebe, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu«. Med te osebe se uvrščajo tudi dijaki in študentje.

 

 1. Kolikšna je višina pomoči za izvedbo hitrih testov?

Upravičenec je upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 eurov na delavca, ki se mora po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 samotestirati.

 

3. Koga štejemo kot delavca, za katerega lahko upravičenec zaprosi za pomoč?

 • Osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu in se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 mora samotestirati,
 • posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo in je vključen v sistem zavarovanja po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,
 • samozaposlenega, ki je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21, 162/21 in 196/21 – ZDOsk; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2),
 • družbenika ali delničarja gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba in je na dan oddaje izjave, vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2,
 • kmeta, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 ter
 • osebo, ki je vključena v obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.

4. Kdo je odgovoren za namensko porabo sredstev?

Za namensko porabo sredstev je odgovoren upravičenec, ki sredstva lahko nameni izključno za nakup hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo samotestiranje delavcev.

 

5. Za nakup katerih hitrih testov se lahko uveljavlja pomoč?

Pomoč se lahko uveljavlja za nakup hitrih testov, za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji.

 

6. Kje lahko upravičenec predloži vlogo za izplačilo pomoči za izvedbo hitrih testov?

Preko informacijskega sistema FURS (eDavki) se za izplačilo pomoči za nakup hitrih testov predloži izjava, s katero predlagatelj potrjuje, da je upravičenec in da namenja sredstva za nakup hitrih testov za delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 morajo samotestirati. V izjavi navede tudi število delavcev, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov ter znesek, za katerega zaproša. Izjava bo v eDavkih dostopna predvidoma sredi meseca januarja.

 

7. V kolikšnem času mora upravičenec predložiti izjavo?

Upravičenec mora predložiti izjavo najpozneje do 15. 2. 2022.

V primeru podaljšanja ukrepa, ki sicer velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022, mora upravičenec izjavo predložiti najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka.

 

8. Kdaj FURS izplača pomoč?

FURS izplača pomoč v enkratnem znesku najpozneje do 31. marca 2022.

V primeru podaljšanja ukrepa se pomoč izplača najpozneje v 30 dneh po prejemu izjave.

 

9. Kako postopa upravičenec, ki je uveljavil pomoč za nakup hitrih testov in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči za nakup hitrih testov ali sredstev ni namensko porabil?

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za nakup hitrih testov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

 1. Kdo izvaja nadzor nad uveljavljanjem pravic in namensko porabo sredstev?

Nadzor nad uveljavljanjem pravic in namensko porabo sredstev izvaja proračunska inšpekcija v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna, skladno s pravili inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem porabe sredstev iz državnega proračuna.

 

 1. Kakšna je kazen za predložitev lažne izjave upravičenca?

Z globo v višini 4.000 do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v izjavi navaja neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke ali nenamensko porabi sredstva  pomoči za hitre teste. Z globo od 2.000 do 50.000 eurov se za enak prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 400 do 4.000 eurov pa se kaznuje posameznik, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Za prekršek se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe.

 

 1. Ali se mora subvencija za nakup hitrih testov porabiti za hitre teste, ki bodo nabavljeni v prihodnosti ali tudi za hitre teste nabavljene od uveljavitve zakona do oddaje izjave ter kakšen je rok za porabo prejetih subvencij?

Upravičenec odda izjavo (v njej se izjavi o dejstvu, da je upravičenec do pomoči za hitre teste, o številu delavcev, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov in o znesku pomoči, za katero zaproša) do 15. 2. 2022 in pomoč se mu izplača v enkratnem znesku najpozneje do 31. 3. 2022. Zakon ne določa časa porabe sredstev za nakup hitrih testov za samotestiranje. Hitri testi za samotestiranje so lahko kupljeni do 31.01.2022, samotestiranje pa se lahko izvaja tudi kasneje.

 1. Koliko časa velja ukrep – pomoč za nakup hitrih testov?

Ukrep velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša najdlje za pet mesecev.

 

S TEM OBVESTILOM NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA TOLMAČENJE PREDPISOV.

 

Vir:

 • Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS
 • Spletne strani

Pripravila: Pušnjak Anka