PKP 9 POJASNILA

 Pravna podlaga:

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije  COVID-19 (ZIUPGT) – PKP 9

Veljavnost od dne 14.07.2021, objava: Uradni list 112/21 dne 13.07.2021

Ključne vsebine na področju:

NOVI UKREPI, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV, PODALJŠANJE ŽE VELJAVNIH UKREPOV

Zakon nekatere ukrepe ohranja in podaljšuje, nekatere pa sprejema na novo.

Pomoč v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov- sprememba 112. Člen (ZIUPOPDVE): doda se novi peti odstavek, ki med drugim pojasnjuje:

 

“Pomoč v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov, lahko, ne glede na četrti odstavek 112. člena ZIUOPDVE, upravičenec, ki je uveljavil pomoč za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021, oziroma do roka za predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta, in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.”

Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas

Pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021

Pomoč industriji srečanj in dogodkov

Boni za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi – ločeno pojasnilo!

 

 

SKRAJŠANI POLNI DELOVNI ČAS IN POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE

Veljavnost ukrepa od 01.02.2021 do 30.09.2021 (podaljšanje ukrepa, ukrep že velja v PKP3 in PKP8)

(14. do 26. člen ZIUPGT)

 1. Kdo so upravičenci za koriščenje ukrepa SDČ?

Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki:
– je pravna ali fizična oseba in ki je bil v Poslovni register Slovenije vpisan pred 31. decembrom 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas oziroma fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je bila najpozneje na dan 31. december 2020 vpisana v Register kmetijskih gospodarstev
– ter po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela in
– mu je s predpisom vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.Do delnega povračila nadomestila plače niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov ali odstopljenih javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70 %.

Povezava do pojasnila Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Pojasnila-SDC-po-PKP9-16-v2.7.2021-003.docx

 1. Katere pogoje mora izpolnjevati upravičenec in katera dokazila so potrebna?

Pravice do delnega povračila nadomestila plače ne more uveljavljati delodajalec:
– če je nad njim uveden postopek stečaja ali ki se nahaja v likvidacijskem postopku,
– ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge.

 

Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje 2 alineje tudi, če na dan vložitve vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.

 

Delodajalec, katerega zaposlitve so neposredno ali posredno sofinancirane iz proračuna Republike Slovenije preko posebnih programov in lahko uveljavlja delno povračilo nadomestila plače le v višini razlike med polnim sofinanciranjem in siceršnjo subvencijo, v vlogi navede delež financiranja iz proračuna Republike Slovenije v letu 2020.

Sklep o delnem povračilu nadomestila plače mora vsebovati zlasti predmet, osnovo za izračun nadomestil plače, način izračuna delnega povračila nadomestila plače, višino delnega povračila nadomestila plače, vsebino zahtevkov za delno povračilo nadomestila plače in njihovih prilog, razloge za zavrnitev zahtevka za povračilo, rok za izplačilo, obdobje vračanja sredstev, spremljanje in poročanje, sankcije za kršitev sklepa ter nadzor nad njegovim izvajanjem.

 1. Višina povračila?

Višina delnega povračila nadomestila plače s strani Republike Slovenije znaša 80 odstotkov nadomestila plače in je omejena z višino polovice povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za leto 2020.

V 80 odstotkov nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

 1. Kako lahko upravičenec uveljavlja subvencijo?

Delodajalcu se dodeli subvencija na podlagi vloge za dodelitev subvencije, ki jo skupaj z dokazili vloži pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje najpozneje v 15 dneh po odreditvi skrajšanega delovnega časa.
Delodajalec vlogi iz prejšnjega odstavka priloži:
– pisno odredbo delavcu o skrajšanju polnega delovnega časa,
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz prve alineje prvega odstavka 15. člena tega zakona in pisno izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, o nezmožnosti zagotavljanja dela delavcem iz druge alineje prvega odstavka 15. člena zakona,
– pisno izjavo, s katero se zaveže, da v obdobju delnega povračila nadomestil plač in še mesec dni po tem obdobju ne bo kršil prepovedi odpuščanja iz prve alineje drugega odstavka 21. člena tega zakona,
– soglasje za objavo podatkov iz 23. člena zakona,
– pisno izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da je delavcem plačal plačo oziroma nadomestilo plače,
– pisno izjavo, da ima na dan vložitve vloge plačane vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, da ima na dan vložitve vloge izpolnjene obveznosti iz naslova predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge in, da je zaposlenim na dan vložitve vloge izplačal vsa nadomestila plače.

Zavod za zaposlovanje na podlagi prejete vloge odloči v roku 15 dni.

 1. Katere so obveznosti delodajalca?

V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače mora delodajalec:
– delavcem izplačevati plačo in nadomestilo plače; sorazmerno z opravljenim delom delavca,
– ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom;
– predhodno obvestiti Zavod Republike Slovenije za odredbo skrajšanega delovnega časa delavcu;
– voditi evidenco delovnega časa za vse delavce, ki jim je odrejen skrajšani polni delovni čas
– ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na delo, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo tega zakona in delodajalec za te delavce ni uveljavil povračila nadomestila plače po tem zakonu ali ZIUOOPE (kršitev prepovedi odpuščanja).

 

POMOČ FINANCIRANJA REGRESA ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2021 ZA PRAVNE OSEBE

Veljavnost ukrepa za leto 2021 (PKP9)

(27. do 32. člen ZIUPGT)

 1. Kdo so upravičenci po standardni klasifikaciji dejavnosti?

 

Po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Prilogi II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 eno izmed naslednjih dejavnosti:

11.050 Proizvodnja piva (mali proizvajalec piva skladno s 77. členom Zakona o trošarinah)
49.392 Obratovanje žičnic
55.       Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
56.       Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
59.140 Kinematografska dejavnost
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje na področju kulture in umetnosti
86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost – v sklopu slovenskih naravnih zdravilišč
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
92.001 Dejavnost igralnic
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnosti športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

 

 1. Katere pogoje mora izpolnjevati upravičenec in katera dokazila so potrebna?

 

Upravičenec do pomoči za financiranja regresa za letni dopust za leto 2021 je pravna ali fizična oseba, ki:

– je bila registrirana za opravljanje dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji najpozneje do 31. maja 2021,
– na dan uveljavitve tega zakona opravlja kot glavno dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki so navedene v 3. alineji 1. točke 27. člena ZIUPGT,
– dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu skladno s tretjim odstavkom tega člena,
ima vsaj enega zaposlenega, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 14. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– ni na dan 31. december 2019 podjetje v težavah.

Šteje se, da upravičenec zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2021 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020. Za leto 2019 se upoštevajo podatki iz poslovnih izkazov, ki so bili oddani do 31. maja 2020. Za leto 2021 upravičenec oceni prihodke od prodaje. Če ni posloval v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2021 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021. Če v letu 2019 in 2020 ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2021 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2021 do 31. maja 2021. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Pri izračunu upada prihodkov od prodaje se lahko upošteva prihodke od prodaje glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši. Način ugotavljanja upada prihodkov od prodaje po tem odstavku podrobneje predpiše minister, pristojen za finance.

 1. Višina povračila?

Višina povračila za izplačan regres, znaša 1.024,24 EUR na zaposlenega.

Višina pomoči se določi v sorazmernem delu zneska iz prejšnjega stavka, v kolikor ima zaposleni skladno z Zakonom o delovnih, pravico do regresa v sorazmernem delu.

Pomoč za financiranje regresa se določi glede na število oseb vključenih v zavarovanje na podlagi na dan uveljavitve tega zakona.

 

 1. Kako upravičenec lahko uveljavlja povračilo in kdaj povračilo prejme?

 

Za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust upravičenec iz prvega odstavka prejšnjega člena preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je njegov upad prihodkov od prodaje več kot 20 odstotkov skladno s tretjim odstavkom prejšnjega člena.

Upravičenec mora predložiti izjavo iz prejšnjega odstavka najpozneje do 30. septembra 2021.

FURS izplača pomoč za financiranje regresa za letni dopust do 20. oktobra 2021.

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za financiranje regresa za letni dopust in naknadno ugotovi, da je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS najpozneje 31. decembra 2021, in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

Po poteku roka za plačilo do plačila, se mu obračunavajo zakonske zamudne obresti po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

V primeru da delodajalec ugotovi da ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči o tem obvesti FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021.

 

 1. Katere so obveznosti delodajalca?

 

Delodajalec ne sme:
– v obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem, začeti postopeka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je bil upravičen do prejemanja subvencije, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo tega zakona.

DELNO POVRAČILO STROŠKOV ORGANIZACIJE SREČANJ IN DOGODKOV ZA ORGANIZATORJE DOGODKOV

Veljavnost ukrepa za leto 2021 (PKP9)

(33. do 42. Člen ZIUPGT)

 1. Kaj uvaja novi zakon?

Zakon kot novost uvaja tudi pomoč v obliki delnega povračila stroškov organizacije srečanj in dogodkov, kar vsebuje kongresni turizem in organizacijo prireditev, koncertov in sejmov ter drugih podobnih dogodkov.

Navedena pomoč vključuje povračila v višini 80 % upravičenih stroškov zaradi odpovedi ali 60 % zaradi omejene izvedbe dogodkov, pri čemer morajo skupni stroški dogodka znašati najmanj 10.000 EUR.

Izvedba dogodka mora biti načrtovana v Republiki Sloveniji v obdobju od vključno 1. 8. 2021 do vključno 31. 12. 2021.

 1. Kdo ni upravičen do povračila za izpadla srečanja in dogodke?

  Upravičenec ni upravičen do delnega povračila za naslednje vrste dogodkov:

  – športne prireditve, ki se izvajajo v okviru državnih in mednarodnih lig in prvenstev,
  − prireditve in dogodki, ki jih organizirajo politične stranke,
  − politični dogodki (kot so demonstracije, protesti, ipd.),
  − šolski dogodki in dogodki, povezani s šolo,
  − zasebni dogodki (poroke, obletnice, ipd.),
  − prireditve, katerih datum izvedbe je določen tako, da je že v času nastanka stroškov organizacije srečanja ali dogodka ali oddaje vloge jasno, da izvedba dogodka ali udeležba na dogodku zaradi sprejetih omejitev ni mogoča.

 2. Kaj se šteje za izvedbo dogodka?

Za izvedbo dogodka se šteje, da:

 • se dogodka zaradi razlogov iz četrte alineje prvega odstavka tega člena udeleži za vsaj 50 odstotkov manj udeležencev glede na kapacitete prostora, kjer se dogodek organizira, ali glede na kalkulacije v izvedbenem načrtu dogodka,
 • ​se dogodek izvede v avdio-video izvedbi, kar pomeni, da se mora izvedba dogodka zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 preseliti v virtualno okolje.

4.Kam upravičenec posreduje vlogo? Ali za vsak dogodek oddaja ločeno vlogo?

Upravičenec mora za vsak dogodek posredovati ločeno vlogo na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

S TEM OBVESTILOM NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA TOLMAČENJE PREDPISOV.

Dodatne podlage:

 • Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi epidemije COVID-19
 • Pojasnilo Gospodarske zbornice Slovenije
 • Časnik Finance
 • Pojasnila Finančne uprave Republike Slovenije
 • Spletna stran gov.si
 • Spletna stran superdavki.com
 • Druge spletne strani…

 

Pripravila:  Pušnjak Anka