NAVODILA – SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA ČASA

ZAPOREDJE KORAKOV, KI JIH MORATE IZVESTI, ČE ŽELITE IZKORISTITI UKREP PO #PKP3 – DELNO SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA POLNEGA DELOVNEGA ČASA

 

 1. Kakšen je rok za oddajo vloge?

Delodajalec mora vložiti vlogo v 15 dneh po odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom, vendar mora o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom Zavod obvestiti najkasneje tri dni po tej odredbi. Podrobneje pri naslednjem vprašanju.

Vloga za skrajšani delovni čas je na Portalu objavljena dne 12. 6. 2020.

 

 1. Na kakšen način Zavod obvestimo, da smo delavcem odredili delo s skrajšanim delovnim časom?

V skladu z ZIUOOPE morajo delodajalci v treh delovnih dneh od takrat, ko zaposlenim odredijo delo s skrajšanim delovnim časom, poslati obvestilo po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.si.

Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke:

 • naziv in MŠO (matična številka) delodajalca,
 • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom in datum odreditve takšnega dela.
 • Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije

(zato naj si ga delodajalec shrani).

Gre za zakonsko obveznost obveščanja Zavoda. Dokazilo o posredovanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

Enoten elektronski naslov za ta obvestila je obvestilacas@ess.gov.si. Zavod bo upošteval tudi obvestila, ki so prispela na gpzrsz@ess.gov.si.

Zakonski rok za obvestila za osebe napotene na skrajšan delovni čas od 1. 6. 2020 dalje je 4.6. (v treh delovnih dneh od dneva odreditve).

 

 1. Kako oddamo vlogo na ZRSZ ?

Vlogo oddamo preko portala za delodajalce na spletni strani https://www.zadelodajalce.si/ , na portalu se je potrebno predhodno registrirati ali

pooblastiti drugo osebo, ki bo to opravila za vas.

Po vstopu v portal izberete:

 • zavihek STORITVE
 • okno SKRAJŠAN DELOVNI ČAS
 • okno ODDAJA VLOGE
 • NOVA VLOGA

Izpolnite vlogo, priložitev dokazilo o posredovanem obvestilu, poslano po elektronski pošti in vlogo oddate!

Vlogo si po oddaji lahko tudi natisnete (pdf oblika).

 

 1. V kakšnem času Zavod odloči o vlogi?

Zavod o vlogi odloči s sklepom v 15 dneh od prejema vloge.

(sklep prejmete na mail)

 

 1. Ali se je na sklep mogoče pritožiti?

Zoper sklep ni pritožbe, možen pa je upravni spor.

 

 1. Kakšna je višina subvencije? Subvencija za ohranitev zaposlitve znaša:
 • 448 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 20 do vključno 24 ur tedensko,
 • 336 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 25 do vključno 29 ur tedensko,
 • 224 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 30 do vključno 34 ur tedensko.
 • 112 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu 35 ur tedensko.

 

 1. Kakšne so obveznosti delodajalca?

Delodajalec mora:

– pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom opraviti posvetovanje s sindikati oziroma s svetom delavcev in pridobiti njihovo mnenje,

– delavcem redno izplačevati plačo in nadomestilo plače,

-v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil subvencije po tem zakonu ali ZIUZEOP in

– ne sme odrejati nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom.

 

 1. Ali je mogoče vložiti vlogo za ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa in hkrati vlogo za ukrep čakanja na delo?

Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa je združljiv z ukrepom čakanja na delo.

 

 1. Kako lahko delodajalec razporeja skrajšani delovni čas?

Ker gre za tedensko določen obseg delovnega časa, je z odredbo tako delo lahko po stališču MDDSZ odrejeno na ravni enega tedna tudi na nek način neenakomerno (manj dni in več ur ali se te ure porazdelijo različno glede na dneve, kot je imel delavec pred odredbo) in takšne razporeditve ne moremo šteti kot neenakomerne. Ker gre za zmanjšanje delovne obveznosti delavca na tedenski ravni, je dolžnost delodajalca, da ure tedensko ustrezno razporeja, tako da ne more priti do (pre)razporejanja tedenskega števila ur na mesečni ravni referenčnega obdobja, temveč le na tedenski ravni.

Pri obsegu skrajšanega delovnega časa npr. 20 ur tedensko, lahko delodajalec kombinira delovne ure, tako kot je določen delovni čas v odredbi (ni potrebno 5 x 4 ure dnevno, lahko npr. 2 dni x 8 ur +2 dni x 2 uri). Ni pa možna izravnava na mesečni ravni, saj ZIUOOPE izrecno prepoveduje neenakomerno razporeditev ali začasno prerazporeditev delovnega časa.

Dolžnost delodajalca je, da vodi evidenco o izrabi delovnega časa, in sicer na način, da je iz nje razviden čas prihoda in odhoda z dela. Evidenco mora za namen nadzora hraniti še 10 let.

 

 1. Komu delodajalec lahko odredi delo s skrajšanim delovnim časom?

Delodajalec lahko delo s skrajšanim delovnim časom, vsaj 20 ur/teden, odredi le delavcem, ki so pri njem zaposleni za polni delovni čas.

Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom ni mogoča delavcu: – ki mu zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi teče odpovedni rok,

– ki je upravičen do dela s krajšim delovnim časom in prejema delno nadomestilo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu.

 

 1. Kdo ima pravico do subvencije?

Pravico do subvencije lahko uveljavlja delodajalec, ki:

– je pravna ali fizična oseba in ki je bil v PRS vpisan pred 13. marcem 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in

– po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela.

Do subvencije niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.

 

 1. Kako je po novem zakonu glede obveščanja Zavoda o pozivu delavcu nazaj na delo. Kdaj predhodno obvestimo Zavod? Kaj se zgodi, če presežemo 7 delovnih dni v mesecu (zadošča nova odredba in obvestilo Zavodu ali je potrebna nova vloga)?

 

Oboje bo potekalo tako kot v primeru ZIUZEOP in ZIUZEOP-A. Obveznost obveščanja nastane po tem, ko Zavod delodajalcu izda sklep, s katerim je delodajalcu odobreno delno povračilo nadomestila plače.

 

Enoten elektronski naslov za ta obvestila je obvestilacas@ess.gov.si.

 

Pripravila: Pušnjak Anka

 

Viri:

 • Zavod za zaposlovanje
 • Ministrstvo za gospodarstvo
 • com
 • Spletne strani