MINIMALNA PLAČA,MINIMALNA POKOJNINSKA OSNOVA

MINIMALNA PLAČA – BRUTO 

MINIMALNA PLAČA -NETO

MINIMALNA POKOJNINSKE OSNOVE ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST 

 

Definicija minimalne bruto plače:

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

Iz osnovne zakonske dikcije izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Dodatno je Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 92/2015) iz minimalne plače izvzel še tri dodatke za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer:

  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo ter
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,

kar se je začelo obračunavati za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016.

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Višina minimalne bruto plače od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018: 842,79 evrov

Višina minimalne bruto plače od 01.januarja 2019 do 31.decembra 2019: 886,63 evrov

Višina minimalne bruto plače od 01. januarja 2020 do 31.decembra 2020: 940,58 evrov

Spremembo višine minimalne plače določa Zakon o spremembah o minimalni plači ZMinP-B.

»Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači ZMinP-B:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

  1. člen 

(višina minimalne plače v prehodnem obdobju) 

(1) Minimalna plača se začne obračunavati v skladu s tretjim odstavkom 2. člena zakona za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 dalje.

(2) Minimalna plača znaša:

– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov,

– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, 940,58 evrov,

– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2021 dalje, kot določa 3. člen zakona.«

Definicija minimalne  neto plače:

Neto plača je plača, ki jo delavec prejme na svoj transakcijski račun brez upoštevanja povračil stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, dodatki idr.).

Višina minimalne neto plače od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018: 638,00 evrov

Višina minimalne neto plače od 01.januarja 2019 do 31.decembra 2019: 667,00 evrov

Višina minimalne bruto plače od 01. januarja 2020 do 31.decembra 2020: 700,00 evrov

Po letu 2021 naj bi se minimalna plača določala po posebni formuli, ki naj bi zagotavljala, da bo minimalna plača vsaj 20% višja od minimalnih življenjskih stroškov.

Definicija minimalne pokojninske osnove za obračun prispevkov za socialno varnost

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost je določena v 144. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

»Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

  1. člen

(osnove za osebe v delovnem razmerju)

(1) Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 14. člena tega zakona je plača oziroma nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi.

(2) Za zavarovance iz tretjega odstavka 14. člena tega zakona se za plačo iz prejšnjega odstavka šteje plača, ki bi bila prejeta za enako delo v Republiki Sloveniji.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se prispevki plačujejo od:

–        zneska jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračil stroškov, zneska bonitet in zneska odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačuje dohodnina;

–        zneska premije dodatnega zavarovanja, ki jo plačuje delodajalec v korist delavca v skladu z 241. členom tega zakona, in od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačuje dohodnina in

–        zneska regresa za letni dopust, ki presega 70 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec; če se regres izplača v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust.

(4) Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače je znesek 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.«

 

V skladu z določbo 410. člena pa se bo osnova za obračun prispevkov postopno zviševala do leta 2021.

V letu 2018 je tako znašala 54 odstotkov povprečne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, kar znaša: 878,55 evro (višina povprečne bruto plače za leto 2017 znaša: 1.626,95€)

V letu 2019 bo tako znašala  56 odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec , kar znaša: 911,09 evro za obdobje januar in februar 2019! Ob znani višini  povprečne plače za leto 2018 se ta znesek spremeni – predvidoma v mesecu marcu 2019!

V letu 2020 bo tako znašala  58 odstotkov  povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

V letu 2021 bo tako znašala  60 odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Viri:

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Zakon o minimalni plači

Zakon o spremembah zakona o minimalni plači

Spletne strani: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, superdavki.com,…

 

Pripravila: Anka Pušnjak