Dijaki in študentje na obvezni praksi

Dijaki in študentje lahko opravljajo obvezno prakso iz  naslova:

  • prejetih kadrovskih štipendij
  • učnega programa, ki se navezuje na obvezno praktično delo

Obvezno prakso in obdavčitev ureja ZAKON O DOHODNINI (ZDoh-2) in Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Po tem zakonu ločimo:

  • Dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine
  • Dohodki, ki se v davčno osnovo ne vštevajo do določene višine

Študentje dijaki praksa

DOHODKI, KI SE V DAVČNO OSNOVO NE VŠTEVAJO DO DOLOČENE VIŠINE

Nagrada za obvezno praktično delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje se , skladno z določili 44. člena Zakona o dohodnini in Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ne všteva v davčno osnovo do višine:  172,00€ mesečno

Obvezno praktično delo (vajenci – 1. letnik)            84,00 € mesečno

Obvezno praktično delo (vajenci – 2. letnik)          126,00 € mesečno

Obvezno praktično delo (vajenci – 3. in 4. letnik) 167,00 € mesečno

V primeru, da delodajalec izplača nagrado, ki presega ta znesek se razlika (nad 172€) všteva v davčno osnovo, od katere se obračuna in plača akontacija dohodnine!

 

Delodajalec je dolžan zagotoviti dijaku ali študentu poleg izplačila nagrade tudi povračilo stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in z dela skladno z ustrezno kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Glede na to, da se dohodek dijaka ali študenta iz naslova nagrade za obvezno prakso šteje za dohodek iz delovnega razmerja po Zakonu o dohodnini, se zato tudi morebitna povračila stroškov, ki so tem osebam izplačana v zvezi z delom, ne vštevajo v davčno osnovo pod pogoji in do višin, določenih v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Povračilo stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice ali v višini 0,18€ na kilometer in povračilo stroškov prehrane največ do višine 6,12€ na dan.

 

Če dijak oziroma študent obvezno praktično delo v obdobju enega meseca ne opravlja cel mesec, se neobdavčen znesek sorazmerno zmanjša, glede na razmerje med številom opravljenih dni obveznega praktičnega dela in številom delovnih dni v mesecu.

 

DOHODKI, KI SO OPROŠČENI PLAČILA DOHODNINE

(Dohodki v zvezi z izobraževanjem) Skladno z 25. členom Zakona o dohodnini se dohodnine se ne plača od:

  1. štipendije in drugih prejemkov, izplačanih osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas, v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem na podlagi posebnih predpisov, in sicer iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz proračuna (razen kadrovskih štipendij) in od navedenih prejemkov, ki jih financira tuja država ali mednarodna organizacija oziroma izobraževalna, kulturna ali znanstveno-raziskovalna ustanova, razen prejemkov, ki so prejeti kot nadomestilo za izgubljeni dohodek ali v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev;
  2. prejemkov, izplačanih za kritje šolnine in stroškov prevoza ter bivanja osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas, ki jih izplača ustanova, ustanovljena z namenom štipendiranja, ki ni povezana oseba ali sedanji, prejšnji ali bodoči delodajalec prejemnika ali osebe, ki je povezana s prejemnikom;
  3. prejemkov v obliki regresiranja oziroma subvencioniranja študentske prehrane, mesečnih vozovnic za prevoze učencev, dijakov in študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja, varstva in vzgoje v vrtcih in drugih podobnih pomoči, ki se v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakona o visokem šolstvu, zakona o osnovni šoli ter zakona o vrtcih financirajo iz proračuna države ali samoupravne lokalne skupnosti.

 

ZAVAROVANJE DIJAKA ALI ŠTUDENTA

Dijaka ali študenta je potrebno na podlagi pogodbe, sklenjene s šolo oziroma fakulteto, prijaviti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu (obrazec M12) preko portala E-VEM. Redko se zgodi, da dijaka ali študenta prijavi v zavarovanje šola, saj je pravilneje, da to osebo prijavi delodajalec.

Učenci in študenti pri praktičnem delu so zavarovanci po 1. točki 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ Skladno s 55. členom ZZVZZ se za te zavarovance plača  prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 4,70 €. Prispevek se plača ne glede na to, ali je delodajalec dijaku ali študentu v tekočem mesecu dodelilo nagrado ali ne!

Z določbo 55. a člena ZZVZZ je določeno, da zavarovanci iz 15. člena tega zakona in po njih zavarovani družinski člani iz 20. člena ZZVZZ plačujejo prispevek po stopnji 6,36 % tudi od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, na podlagi katerega niso zavarovani na podlagi prvega odstavka 15. člena tega zakona, prejetih na podlagi opravljenega dela oziroma storitev, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, z izjemo dohodka iz dela, opravljenega na podlagi 6. točke 17. člena tega zakona.

To pomeni, da se dodatni prispevek po stopnji 6,36€ plača od vseh nagrad – tudi od tistih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

V primeru ko se plačajo samo stroški prehrane in prevoza pa se plača samo prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 4,70€.

 

ZAVAROVANJE ZA INVALIDNOST IN SMRT

V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 so dijaki in študenti pri opravljanju obvezne prakse zavarovani za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Skladno z določbo 4. člena Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja letni pavšalni znesek 9,54 eur plačajo šole, ki zahtevajo oziroma organizirajo opravljanje obvezne prakse.

 

POROČANJE NA FURS

Izplačevalec nagrade (torej delodajalec pri katerem dijak ali študent opravlja obvezno prakso) skladno s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu na dan izplačila nagrade predloži Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo – REK-1a. Glede na določbe Pravilnika mora izplačevalec na zbirnem REK-1a obrazcu v polje 101 – Dohodek vpisati znesek izplačanega dohodka, torej znesek celotne nagrade.

 

Plačila  delodajalca (izplačan bruto znesek nagrade brez stroška povračil)  ob izplačilu nagrade za obvezno prakso pa pomenijo tudi olajšavo  za podjetje in samostojnega podjetnika:

 

OLAJŠAVA ZA PODJETJE:

PRAVNA PODLAGA: ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2),  57. člen :

  • Zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.

 

OLAJŠAVA ZA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA:

PRAVNA PODLAGA: ZAKON O DOHODNINI (ZDOH-2), 64. člen:

Zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.

 

Pripravila: Pušnjak Anka