BONI ZA IZBOLJŠANJE GOSPODARSKEGA POLOŽAJA NA PODROČJU GOSTINSTVA, TURIZMA, ŠPORTA IN KULTURE V VIŠINI 100,00 in 50,00 EUR.

Pravna podlaga:

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic

Epidemije COVID-19 (ZIUPGT) – PKP 9 in Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) – PKP3

(43. člen ZIUPGT)

 

BONI ZA IZBOLJŠANJE GOSPODARSKEGA POLOŽAJA NA PODROČJU GOSTINSTVA, TURIZMA, ŠPORTA IN KULTURE V VIŠINI 100,00 in 50,00 EUR.

 1. Kaj je bon?

Bon je dobroimetje v informacijskem sistemu FURS, ki ga ima vsaka oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje (upravičenec do bona) in ga lahko unovči pri ponudnikih storitev, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, za plačilo opravljenih dovoljenih storitev.

OZNAKA ZA BON PO PKP 9: BON21

OZNAKA ZA BON PO PKP3: TB

(Bon z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi)

Zanj ni potrebno zaprositi in se ga ne dobi po pošti v fizični obliki.

 1. Vrsta bona?

 

 • TB (turistični bon):Bon z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma

(velja do 31.12.2021; pravna podlaga:  Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE))

 • BON21:Bon z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi

(velja od 31.12.2021; pravna podlaga: Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID -19 (ZIUPGT))

 

 

 1. Kdo je upravičenec do bona za po PKP3 in PKP9?
 • oseba, ki je imela stalno prebivališče v Sloveniji na dan 13. marec 2020 (velja za TB)
 • oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 30. junij 2021(velja za BON21)

 

 1. Kolikšna je vrednost bona?

 

 • Vrednost turističnega bona (TB) – po PKP3:
  • 200 evrov (oseba, ki je bila na dan 13. marec 2020 polnoletna in tudi vse osebe, ki so do konca leta 2020 dopolnile 18 let)
  • 50 evrov (vse ostale osebe)
 • Vrednost bona (BON21) – po PKP9:
  • 100 evrov (oseba, ki je bila na dan 30. junij 2021 polnoletna in tudi vse osebe, ki so do konca leta 2021 dopolnile 18 let)
  • 50 evrov (vse ostale osebe)
 1. Ali je bon prenosljiv?

V zakonu je določena prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Bon je prenosljiv na upravičenca na podlagi izjave ( Priloga 3 ali  Priloga 3 – BON21). Prenosnik lahko prenese le celoten bon na upravičenega pridobitelja, ki pa mora izpolnjevati tudi pogoj stalnega prebivališča v RS na dan 13. marec 2020 (za prenos TB) oz. 30. junij 2021 (za prenos BON21).

Pridobitelj bona ne sme prenesti naprej; bon se lahko prenese le enkrat.

Od bona se ne plača dohodnine in bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

 

Ne prenaša se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.

 

VNOVČEVANJE BONA –

TURISTIČNI BON (TB) in BON Z NAMENOM ODPRAVE POSLEDIC EPIDEMIJE V GOSTINSTVU, TURIZMU, ŠPORTU IN KULTURI ZA IZBOLJŠANJE GOSPODARSKEGA POLOŽAJA Z VIDIKA SPODBUJANJA POTROŠNJE V GOSTINSTVU, TURIZMU, ŠPORTU IN KULTURI (BON 21)

 

 1. Kdo je ponudnik storitev, pri katerem se lahko unovči TURISTIČNI BON (TB)?

Poslovni subjekt, ki je na dan unovčenja bona:

 • vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS) in
 • vpisan v Register nastanitvenih obratov (RNO), kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in
 • opravlja katero od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):
  • 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov
  • 55.201 – Počitniški domovi in letovišča
  • 55.202 – Turistične kmetije s sobami
  • 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom
  • 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča
  • 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas
  • 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov

 

7.     Kdo je ponudnik storitev, pri katerem se lahko unovči BON21?

 

Ponudnik storitev, pri kateremu se bon unovči, je za potrebe tega člena poslovni subjekt, ki je na dan unovčitve bona:

 • vpisan v Poslovni register Slovenije in
 • opravlja kot glavno dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Prilogi II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 eno izmed naslednjih dejavnosti:

03.120 Sladkovodno ribištvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
49.392 Obratovanje žičnic
55.       Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
56.       Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
59.140 Kinematografska dejavnost
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.120 Dejavnosti športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Ne glede na prejšnji odstavek je ponudnik storitev tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na dan unovčitve bona opravlja najmanj eno izmed navedenih dejavnosti po prejšnjem odstavku.

BON21 se bo lahko unovčeval le pri poslovnih subjektih, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano eno izmed zakonsko predpisanih SKD dejavnosti. Le v tem primeru bodo prišli v nabor ponudnikov storitev.

Bon sme ponudnik storitev unovčiti le za plačilo tiste opravljene storitve, ki sodi pod zakonsko predpisane SKD dejavnosti, ne pa tudi za morebitne ostale, ki jih ima ponudnik opredeljene v ustanovitvenem aktu.

 1. Za katere storitve se bon lahko unovči?
 • Turistični bon (TB): za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom
 • Bon z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi… BON21: za plačilo storitve s področja* (gostinstva, turizma, športa in kulture)
  Izbira enega področja je pri vnosu podatkov v informacijski sistem obvezna!

Podatek je informativno/statistične narave. V primeru storitve(-ev), ki bi spadala(-e) med različna področja, se izbere prevladujoče področje.

Bistveno je, da bo bon unovčen za dovoljeno storitev glede na zakonsko predpisane SKD dejavnosti in glede na SKD dejavnosti, ki jih ima ponudnik opredeljene v ustanovitvenem aktu.

Storitve morajo biti v celoti izvedene in koriščene na ozemlju RS.

 

9.     Kje se lahko  preveri ali poslovni subjekt (PS) ustreza pogojem za ponudnika storitev, kjer se lahko unovčujejo boni?

Možno le preverjanje upravičenosti za unovčevanje BON21 (za TB te funkcionalnosti ni). Na odprtem delu portala  eDavki.

 • V iskalnik v desnem zgornjem kotu se vpiše davčna številka poslovnega subjekta
 • Odpre se okno “Pogosta vprašanja” > Ponudnik storitve za unovčitev bona za gostinstvo, turizem, šport in kulturo (BON21)
 • Klik za podrobnosti

Ponudniki niso dolžni sprejemati bonov.

Pri BON21 je dodatno predpisano, da ponudnik lahko določi najnižji možni znesek za koriščenje bona za posamezno opravljeno storitev.

Upravičenec naj pri ponudniku vnaprej preveri, ali ponudnik sprejema bone.

 1. Dokumenti, potrebni pri unovčevanju bonov

Obvezno:

 • Identifikacijski dokument oz. kopijo identifikacijskega dokumenta (ta dokument ni obvezen za prenosnika bona, npr. vnuk, ki mu je babica prenesla bon, ne potrebuje fotokopije babičenega identifikacijskega dokumenta)
 • Izpolnjen obrazec Potrditev unovčitve bona ( Priloga 1 in/ali  Priloga 1 – BON21)

Opcijsko:

 • Če ima upravičenec preneseni bon: izpolnjeno Izjavo upravičenca o prenosu bona ( Priloga 3 in/ali  Priloga 3 – BON21)
 • Če upravičenec unovčuje bon drugega upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika ali skrbnika: izpolnjeno Izjavo zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi ( Priloga 2 in/ali  Priloga 2 – BON21)

Bone bo mogoče unovčiti do 31. decembra 2021 (možnost podaljšanja BON21 za 6 mesecev s sklepom Vlade RS).

 

PREDSTAVITVE FURS-A:

 Animirana predstavitev BON21 Novi BON21

 

KONTAKTNE ŠTEVILKE ZA POMOČ IN INFORMACIJE:

Vsebinska pomoč (FURS)

T: 08 200 1005

E:  bon.info(at)gov.si

Tehnična pomoč (FURS)

T: 05 297 6800

F: 05 297 6764

E:  sd.fu(at)gov.si

Pomoč za določitev šifre dejavnosti po SKD

 Statistični urad RS (SURS)

 Iskalnik po SKD in CPA (SURS)

 Dokument Standardna klasifikacija dejavnosti 2008 (SURS)

 Dejavnosti SKD (SPOT)

Sprememba (glavne) dejavnosti

 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

Pristojno ministrstvo za zakonodajo o bonih

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 33 11

E:  gp.mgrt(at)gov.si

Facebook:  https://www.facebook.com/MGRT.gov

Nadzorni organ (organ v sestavi MGRT)

Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS)

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

T: 01 280 87 00

E:  gp.tirs(at)gov.si

 

INFORMACIJE ZA PONUDNIKE STORITEV

Receptorski portal se nahaja na povezavi  https://edavki.durs.si/ReceptionistPortal. Predlagamo, da si povezavo shranite med bližnjice v izbranem brskalniku.

S TEM OBVESTILOM NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA TOLMAČENJE PREDPISOV.

 

Dodatne podlage:

 • Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi epidemije

COVID-19

 • Pojasnila Finančne uprave Republike Slovenije
 • Spletna stran gov.si

PRIPRAVILA: Pušnjak Anka