BOLNIŠKA ODSOTNOST – SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 2022

Pravna podlaga:

 

Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C), ki

spreminja 137. člen ZDR

 

Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in

zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), ki spreminja 29. člen ZZVZZ.

 

Oba zakona začneta veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu, uporabljata pa se od 1. marca 2022. 

 

Noveli vplivata na več postopkov pri obračunu nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 24.02.2022, objavljen v Uradnem listu UL 26/22

 

 

Kako se izračuna 1. delovni dan v breme ZZZS?

 

Po spremembi ZDR-1C in ZZVZZ-R se določi skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v

breme delodajalca oziroma samostojnega zavezanca (samostojni podjetniki, kmetje, družbeniki in drugi), in sicer:

 

 iz 30 delovnih dni na 20 delovnih dni za naslednje razloge zadržanosti:

  • 01-bolezen
  • 02-poškodba izven dela
  • 05-poškodba po tretji osebi izven dela

 

POMEMBNO:

Nadomestilo za mesec marec 2022 in nadaljnje mesece bo refundirano iz ZZZS, če bo zavarovanec dosegel 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo pred 1. marcem 2022 (nastop 20 dne bolniške odsotnosti npr. 03.03.2022), ali če bo ta pogoj dosegel v mesecu marcu 2022 oziroma v naslednjih mesecih.

 

Kaj je bolniška odsotnost?

 

Bolniška odsotnost je začasna odsotnost z dela iz zdravstveno upravičenih razlogov. Odobritev bolniške odsotnosti je v pristojnosti osebnih zdravnikov, ki delujejo v sistemu zdravstvenega zavarovanja in imenovanih zdravnikov na ZZZS.

Podlaga za obračun bolniške odsotnosti je potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela oz. bolniškem listu. Zavarovanci za zadržanosti od 1. 2. 2020 naprej v ambulanti ne prejmejo več papirne listine, saj morajo delodajalci vse eBOL, ki se nanašajo na njihove delavce in zadržanosti od vključno februarja 2020 naprej prevzemati sami z uporabo Sistema

SPOT (e-VEM).

Pravila za uveljavljanje bolniške odsotnosti se razlikujejo glede na razlog zadržanosti in trajanje odsotnosti.

 

 

Skrajšanje obdobja iz 120 delovnih dni na 80 delovnih dni: 121. dan –> 81. Dan

 

ZDR-1C prinaša spremembe v primeru tretjega odstavka 137. člena ZDR, in sicer skrajšanje obdobja iz 120 delovnih dni na 80 delovnih dni. To velja za posamezno odsotnost z dela.

 

Delodajalec izplača nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe, ki ni povezana z delom (razloga 02 in 05), v posameznem koledarskem letu največ za:

  • 120 delovnih dni, če je šlo za leto 2021 (ali prejšnja leta) oziroma
  • 80 delovnih dni, če gre za leto 2022 (ali naslednja leta).

 

Za čas daljše odsotnosti, to je:

  • od vključno 121. delovnega dne (v letu 2021 ali prej) oziroma
  • od vključno 81. delovnega dne (v letu 2022 ali pozneje)

izplača delodajalec nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ob pogoju, da je o zadržanosti od vključno 121.delovnega dne (leta 2021 ali prej) oz. 81. delovnega dne (leta 2022 ali pozneje) z odločbo odločil imenovani zdravnik.

 

Delavec mora sam sporočiti svojemu osebnem zdravniku, kdaj bo nastopil 81. delovni dan

(v letu 2022 ali prihodnjih letih), da ta datum osebni zdravnik vpiše v predlog imenovanemu zdravniku, ki bo odločil o začasni nezmožnosti za delo iz razlogov 01, 02 in/ali 05 od vključno tega 81. delovnega dne.

 

Delodajalec mora ob vložitvi zahtevka za refundacijo v takih primerih priložiti eBOL-e za razloge 01, 02 in 05, na katerih so zadržanosti, ki so bremenile delodajalca in ustrezne plačilne liste, iz katerih je razvidno, da je bilo nadomestilo za 80 delovnih dni iz navedenih razlogov v breme delodajalca delavcu dejansko izplačano.

 

V 80 delovnih dni v breme delodajalca, ki so pogoj za uveljavitev pravice iz 3. odstavka 137. člena ZDR, se seštevajo delovni dnevi, izplačani v breme delodajalca, za mesece januar, februar, marec….za november in za december tekočega leta, seveda ob pogoju, da jih je delodajalec dejansko izplačal.

 

Bolniška odsotnost 2022 – višina nadomestila?

Od 2012 velja Zakon za uravnoteženje javnih financ. Ta določa višino nadomestila v breme ZZZS. Se pa bolniška odsotnost 2022 deli na odsotnost do 90 dni ter nad 90 dni. V tabeli bomo pogledali, kakšna je višina nadomestila za razlog zadržanosti do 90 dni.

Višina nadomestila (do 90 dni odsotnosti) Razlog odsotnosti
100 % Poklicna bolezenpoškodba pri delu, darovanje krvi.
80 % Bolezen, nega družinskega člana, usposabljanje otroka za rehabilitacijo.
70 % Poškodba izven dela, spremstvo, ki ga odredi zdravnik, poškodba po tretji osebi (npr. prometna nesreča, ki jo je povzročila tretja oseba.

V primeru odsotnosti nad 90 dni se odmerni odstotek bolniškega nadomestila zviša za 10 % (razen tam, kjer nadomestilo ni 100 %), razen pri sobivanju z otrokom (tam je 80 %, ne glede na to, ali gre za odsotnost do 90 dni ali več).

 

Kratkotrajna bolniška odsotnost – podaljšanje ukrepa do 31. 5. 2022

Vlada Republike Slovenije je 24. 2. 2022 sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni. Ukrep se podaljša do 31. 5. 2022.

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Delavec mora o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti, ter v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja.

Za čas odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače v višini 80% osnove iz 137/8

ZDR-1. Osnova je plača delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas.

Delodajalec lahko uveljavlja refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), razlog odsotnosti 13 – bolezen do 3 dni.

Delodajalci lahko zahtevke za refundacijo vložijo v elektronski obliki najpozneje do 31. 5. 2022.

Delavec lahko to pravico uporabi le enkrat v koledarskem letu. V praksi to tudi pomeni, da četudi je zaposleni po tem ukrepu odsoten zgolj en dan, je pravico v tekočem letu že izkoristil.

 

Ta pravica ne velja za samostojne podjetnike.

 

S TEM OBVESTILOM NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA TOLMAČENJE PREDPISOV.

Dodatne podlage:

  • Sklep o podaljšanju ukrepa kratkotrajne odstotnosti zaradi bolezni
  • Pojasnila Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  • Spletne strani: superdavki.com, www gov.si,  www.saop.si/e-novice, www.ozs/novice…

 

PRIPRAVILA: Pušnjak Anka