SPREMEMBE DAVČNE ZAKONODAJE 1.DEL

 

Konec leta 2019, v novembru so bile sprejete spremembe naslednje zakonodaje:

 

Zakon o dohodnini

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Zakon o davku od dobička odsvojenih finančnih instrumentov

Zakon o davčnem postopku

 

 

OBDAVČITEV PODJETIJ

 

1.) STOPNJA DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb  19% ostaja enaka.

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ostaja na trenutnih 19% v letu 2019 in se z letom 2020 ne spreminja.

2) DAVČNE OLAJŠAVE ZA PODJETJA

 

Novost spremembe Zakona davka od dohodka pravnih oseb je predvsem plačilo davka od dohodka pravnih oseb tudi ob koriščenju  davčnih olajšav:

Če bo pravna oseba imela dobiček za davčne namene, potem se bodo vse davčne olajšave in davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij priznale največ v višini 63% davčne osnove.

Podjetja, ki ustvarjajo dobiček tudi za davčne namene in so doslej znižala davčno osnovo na 0 zaradi koriščenja olajšav:

  • za investicije v raziskave in razvoj,
  • v opremo in neopredmetena osnovna sredstva
  • zaradi zaposlovanja določenih kategorij zaposlenih (invalidov)
  • zaradi vlaganja v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ter
  • vlaganja sredstev v donacije,

bodo sedaj vedno plačala davek od dohodka pravnih oseb,

Spremembe veljajo tudi za prenašanje neizkoriščenih olajšav v davčnem obdobju: olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter v opremo in neopredmetena osnovna sredstva se lahko omejeno prenašajo v naslednjih 5 davčnih obdobij, ostale olajšave pa znižujejo davčno osnovo le v letu nastanka, kasneje pa ne več

Enake določbe veljajo tudi za samostojne podjetnike posameznike.

 

PRIMER:

Podjetje ustvari davčni dobiček pred davkom od dohodka pravnih oseb v višini 100.000,00 EUR. Podjetje je investiralo v nabavo opreme v višini 375.000,00 EUR v letu 2020. Podjetje lahko upošteva dejansko davčno olajšavo investiranje le v višini 63.000 EUR, razliko pa v naslednjih 5 letih.

Davčna osnova: 100.000,00EUR x (1 – 0,63) = 37.000,00 EUR

Izračun DDPO: 37.000,00 EUR x 19% = 7.300,00 EUR

Podjetje bo ne glede na visoko investiranje   oz. pretekle davčne izgube moralo plačati 7.300,00 EUR davka od dohodka pravnih oseb, kar je 7,03 % davčne osnove.

 

3.) AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV V POSLOVNEM NAJEMU

Z vključevanjem poslovnih najemov sredstev med opredmetena osnovna sredstva je zakonodajalec omogočil, da se kot strošek amortizacije za davčne namene uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi tega sredstva, to je dobi sredstva v poslovnem najemu. Ta določba velja že za leto 2019.

 

OBDAVČITEV FIZIČNIH OSEB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

 

1.) OBDAVČITEV   LASTNIKOV   KAPITALA

Dohodki iz kapitala (obresti, dividende, kapitalski dobički)

V letu 2019 še velja, da v primeru pridobivanja obresti, dividend in ustvarjanja dobičkov iz kapitala in dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov davčni zavezanec plača 25% davka, ki je dokončen.

Od leta 2020 bodo dohodki iz kapitala obdavčeni po stopnji 27,5%.

Za dobičke iz kapitala, ki so realizirani v letu 2019 predstavljamo v primerljivi tabeli stopnje davka, ki bodo veljale v letu 2020:

 

Lastništvo kapitala Leto 2019 Leto 2020
Manj kot 5 let 25% 27,50%
Od 5 do 10 let 15% 20%
Od 10 do 15 let 10% 15%
Od 15 do 20 let 5% 10%
Nad 20 let neobdavčeno neobdavčeno

 

 

2.) DOHODKI IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM

V primeru doseganja dohodkov iz oddajanja premoženja v najem bodo davčni zavezanci lahko upoštevali normirane stroške v višini 15 % (v letu 2019 samo 10 %), vendar pa se zvišuje tudi stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem na 27,5 %.

 

3.) PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC ALI DELEŽEV

Z namenom zapiranja zakonskega neskladja in v izogib zlorabam je določeno, da se dohodek iz odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe izven organiziranega trga obdavči kot dividenda v celotnem izplačanem znesku. Odsvojitelj lahko plačnika davka pred obračunom davčnega odtegljaja pisno obvesti o nabavni vrednosti odsvojenih delnic ali deležev.

 

4.) OBDAVČITEV ZAPOSLENIH

SPREMEMBA DOHODNINSKE LESTVICE IN OLAJŠAV

Z davčno reformo 2020 se bo spremenila tudi dohodninska lestvica v smeri razbremenitve dohodkov srednjih dohodninskih razredov. Za leto 2020 velja naslednja dohodninska lestvica:

 

tabela 1

 

Prav tako se bo zvišala skupna splošna olajšava za zavezance za dohodnino, ki se določi na podlagi višine skupnega letnega dohodka posameznika in bo v letu 2020:

 

Če znaša skupni dohodek v EUR                                 Znaša splošna olajšava v EUR
nad do  
  13.316,83 3.500,00 + (18.700,38-1,40427 x skupni dohodek)
13.316,83   3.500,00
     

To pomeni, da se bo vsem davčnim zavezancem povišala splošna davčna olajšava najmanj iz zdajšnjih 3.302 EUR na 3.500 EUR.

 

Tabela posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane za leto 2020:

tabela 2

 

Novost pri uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (tudi polnoletni in nezaposleni otroci starši oz. posvojitelji) je prijavljeno isto stalno prebivališče kot gai ma davčni zavezanec, ki uveljavlja družinskega člana kot vzdrževanega člana. Ta novost ne velja za otroke do 18. leta starosti.

 

5.)  BONITETE   MANJŠIH VOZIL NA ELEKTRIČNI POGON NIŽJE

Z namenom spodbujanja nakupa in uporabe vozil na električni pogon zakonodajalec znižuje znesek bonitete v primeru nakupa službenih vozil, ki jih zaposleni uporabljajo za zasebne namene. Boniteta za zasebno uporabo manjšega električnega vozila bo znašala le 0,3% nabavne vrednosti vozila mesečno, če nabavna vrednost avtomobila, vključno z davkom na dodano vrednost, ne presega 60.000 EUR. Boniteta za zasebno uporabo službenih vozil za običajna bencinska in dizelska vozila kot tudi za večja električna vozila ostaja v prvem letu 1,5% nabavne vrednosti.

 

Vir:

 

  • Zakon o dohodnini
  • Zbornica računovodskih servisov
  • Spletne strani

 

 

Pripravila:

 

Anka Pušnjak