Vzpostavitev registra dejanskih lastnikov in obveznosti ugotavljanja vpisa podatkov

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1),

  1. člen (za poslovne subjekte, opredeljene v 35., 36. in 37. členu )

 

ROK ZA VPIS PODATKOV:

Pričetek vpisa: 19.11.2017  – prvi vpis podatkov najpozneje do  19.01.2018

NAČIN VPISA:

SPLETNI PORTAL AJPES – elektronsko

IME APLIKACIJE AJPES: RDL

 

NAMEN VPISA:

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) določa obveznost poslovnih subjektov, da ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih ter vzpostavijo in upravljajo natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih, ki se posodablja ob vsaki spremembi podatkov.

Podatke o svojih dejanskih lastnikih hranijo pet let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika po tem zakonu.

 

KDO MORA VODITI IN VZPOSTAVITI EVIDENCO PODATKOV:

(poslovni subjekti iz 35., 36. in 37. člena ZPPDFT-1)

Navedene obveznosti veljajo za naslednje poslovne subjekte:

– gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge)

– subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti,..)

– tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji

 

KDO JE IZVZET IZ TE EVIDENCE?

– samostojni podjetniki posamezniki

– posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost

– enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe)

– neposredni in posredni proračunski uporabniki

– poslovni subjekti, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

 

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) v 41. členu določa obveznost poslovnih subjektov, ki so opredeljeni v 35.,36. in 37. členu ZPPDFT-1, da najkasneje do 19.11.2017 ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih ter vzpostavijo in upravljajo natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih, ki se posodablja ob vsaki spremembi podatkov. Podatke o svojih dejanskih lastnikih poslovni subjekti hranijo pet let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika po ZPPDFT-1. Navedeni poslovni subjekti morajo v skladu s tretjim odstavkom 44. člena ZPPDFT-1 podatke o svojih dejanskih lastnikih vpisati v Register dejanskih lastnikov  (RDL). Aplikacija za vpis podatkov bo na spletnem portalu AJPES dostopna od 19.11.2017 dalje. Prvi vpis podatkov po vzpostavitvi RDL poslovni subjekti opravijo najpozneje do 19.1.2018. Od tega dne dalje bodo podatki o dejanskih lastnikih dostopni prek iskalnika na spletnem portalu AJPES (e-RDL).

 

OBVESTILO AJPES O VPISU V APLIKACIJO RDL

Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v/iz eRDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba, prek spletne aplikacije.

Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES.

Pravne osebe so dolžne v RDL vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS) oziroma davčni register, oziroma v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov.

Prvi vpis podatkov pravne osebe opravijo najpozneje do 19. 1. 2018.

Aplikacija za vpis podatkov v RDL bo na voljo z dnem uveljavitve Pravilnika o vzpostavitvi,

 vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov, predvidoma od 2.12.2017 dalje.

 

 

Viri:

Zakon preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)

Spletna stran Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica računovodskih servisov

Spletna stran Ajpes

 

Pripravila:  Pušnjak Anka