SPREJET ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOPDVE) -PKP6

Pravna podlaga:

Zakon o intreventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic drugega vala epidemije COVID -19 (ZIUZUOOP)

Veljavnost od dne 28.11.2020, objava: Uradni list 175/20 dne 27.11.2020

Ključne vsebine na področju:

 • Delno kritje fiksnih stroškov (109. – 113. člen ZIUOPDVE)
 • Informatizacija postopka prijave dela na domu do 31.12.2020 (102. Člen ZIUOPDVE)
 • Oprostitev najemnin, če je lastnik država ali lokalna skupnost (94. člen ZIUOPDVE)
 • Oprostitev uvoznih dajatev in plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne medicinske opreme znotraj Evropske unije (66. člen ZIUOPDVE)
 • Odlok plačila davkov in prispevkov do dveh let ali obročno plačilov v največ 24 mesečnih obrokih (67. Člen ZIUOPDVE)

PODALJŠANJE/SPREMEMBE ŽE VELJAVNIH UKREPOV

 1. Povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo in maksimalna višina povračila nadomestila
 2. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej

 

S TEM OBVESTILOM NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA TOLMAČENJE PREDPISOV.

 

Dodatne podlage:

 • Pojasnilo Gospodarske zbornice Slovenije
 • Časnik Finance
 • Povzetek gradiva Vpliv Covid zakonodaje na obračun DDPO 2020, Mira Roppa, spec.davč.svet.

DELNO KRITJE FIKSNIH STROŠKOV (109. – 113. člen ZIUOPDVE)

PKP uvaja nov ukrep, ki ga do sedaj nismo poznali; določen je s členi 109 do 113. Kdo so in kdo niso upravičenci za to pomoč določata prva dva odstavka 109. člena.

 

UPRAVIČENCI

Upravičenec  je pravna ali fizična oseba, ki:

– je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. septembra 2020,

ima vsaj enega zaposlenega NA DAN uveljavitve tega zakona ali je samozaposlen, ki je na dan uveljavitve tega zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2 ali je družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2,

– ni na dan 31. december 2019 podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (v nadaljnjem besedilu tega člena: Uredba Komisije 651/2014/EU,

ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19 in

– zagotavlja, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

 

UPRAVIČENO OBDOBJE POMOČI

Upravičeno obdobje pomoči je od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2020. Obdobje pomoči se lahko, s sklepom Vlade, podaljša za največ šest mesecev, to je do 30.06.2021.

Celotni ukrep je tesno povezan tudi s predpisi EU. Že v samih členih PKP6 boste zasledili pogoje, ki se vezani direktno na Sporočilo Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1, sprememba UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020 str. 1, sprememba UL C št. 164 z dne 13. 5. 2020, str. 3, sprememba UL C 218 z dne 2. 7. 2020, str. 3 in sprememba UL C št. 340 I z dne 13. 10. 2020, str. 1) ter na njeno točko 3.1 in 3.12. Zelo poenostavljeno (prosimo glejte celotno točko!) točka 3.1 omejuje višino pomoči na 800.000€. Točka 3.1 velja za upravičene zavezance, ki bodo koristili pomoč in so bili ustanovljeni od 01.10.2019 do 01.09.2020.

Točka 3.12 je bila v Sporočilo Komisije dodana v oktobru 2020 in velja za upravičene zavezance, ki so bili registrirani do 01.10.2019.

 

KAKO SE DOLOČI VIŠINA NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV?

Višina nekritih fiksnih stroškov se določi v odstotku od letnih prihodkov za leto 2019

glede na upad prihodkov.

 

Upad prihodkov

 • pri upadu prihodkov od 30% do 70% je odstotek višine nekritih fiksnih stroškov: 0,6%
 • pri upadu prihodkov nad 70% je odstotek višine nekritih fiksnih stroškov: 1,2%

Ob tem velja še vrsta omejitev glede na:

 • izplačani znesek, in sicer, da znesek ne sme biti večji od 1.000 EUR mesečno na zaposlenega za nedoločen čas v zadnjem četrtletju 2020 (oktober – december)
 • krite je lahko največ 70 % izgube srednje velikega ali velikega podjetja in 90% neto izgube mikro ali malega podjetja.
 • podjetja brez neto izgube iz tega zakona tako niso upravičena do povračil, kljub morebitnem padcu v prodaji.

 

Število redno zaposlenih in velikost upravičenca se ugotavlja na dan oddaje vloge.

 

INFORMATIZACIJA POSTOPKA PRIJAVE DELA NA DOMU DO 31.12.2020

Delodajalci bodo lahko zahtevano vsebino vnesli v elektronski obrazec in oddali preko sistema SPOT (E-VEM), za kar pa bodo potrebovali dodatno pooblastilo (obstoječe pooblastilo ne zadošča). Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev, torej do 30.06.2021.

Torej inšpektorata se več ne obvešča po mailu.

 

OPROSTITEV NAJEMNIN, ČE JE LASTNIK DRŽAVA ALI LOKALNA SKUPNOST

Najemnikom poslovnih stavb ali prostorov, ki so v lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti in ki jim je bilo zaradi ukrepov države od vključno 19. oktobra 2020 dalje opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno, se pod določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali njenega dela iz prejšnjega odstavka odloča predstojnik oziroma predstojnica upravljavca oziroma organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, če so izpolnjeni naslednji pogoji iz točke 3.1 Začasnega okvira in sicer, da:

– najemnik dne 31. decembra 2019 ni bil podjetje v težavah, kot je opredeljeno v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU;

– skupni znesek javnih sredstev, ki jih prejme najemnik, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvira, ne presega 800.000 eurov ali 120.000 eurov, če je najemnik dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, ali 100.000 eurov, če je najemnik dejaven na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, vsi navedeni zneski pa morajo biti izraženi kot bruto zneski pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;

– skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, ki se financirajo tudi iz drugih javnih virov, ne presega omejitev, določenih v prejšnji alineji;

– ukrepi na podlagi tega zakona ne izključujejo dodelitve pomoči de minimis oziroma pomoči, dodeljene v skladu s Splošno uredbo o skupinskih izjemah, če so spoštovane določbe relevantnih aktov Evropske komisije.

 

OPROSTITEV UVOZNIH DAJATEV IN PLAČILA DDV OD DOBAV IN PRIDOBITEV ZAŠČITNE MEDICINSKE OPREME ZNOTRAJ EVROPSKE UNIJE

1) Ne glede na 41. člen Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) so, od 1. novembra 2020 do 30. aprila 2021, dobave zaščitne in medicinske opreme (v nadaljnjem besedilu: blago), vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Evropske unije, iz seznama blaga, ki ga določi Vlada in za katerega velja oprostitev uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), ob uvozu, v zvezi s Sklepom Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 103 I z dne 3. 4. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sklepom Komisije (EU) 2020/1573 z dne 28. oktobra 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 359 z dne 29. 10. 2020, str. 8), oproščene plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. a) blago je namenjeno za:

– brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, s strani organov in organizacij iz točke b) tega odstavka, ali

– brezplačno uporabo za osebe, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, pod pogojem, da blago ostane v lasti organov in organizacij iz točke b) tega odstavka;

 1. b) blago je dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo ali je blago dobavljeno za račun teh organov in organizacij ali blago iz druge države članice Evropske unije pridobi druga oseba za račun teh organov in organizacij.

(2) Blaga, za katerega je oprostitev DDV določena v drugi alineji točke a) prejšnjega odstavka, ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo drugemu ali ga kako drugače uporabiti za druge namene, razen za namene spopadanja z epidemijo oziroma opravljanja zdravstvene dejavnosti, dokler DDV ni plačan. DDV v tem primeru obračuna in plača subjekt iz druge alineje točke a) prejšnjega odstavka po stopnji, ki za to blago velja po ZDDV-1 na dan, ko se blago tako uporabi.

(3) Organi in organizacije iz točke b) prvega odstavka tega člena, ki blaga z oprostitvijo plačila DDV po tem členu ne uporabljajo za namene, za katere velja oprostitev plačila DDV na podlagi točke a) prvega odstavka tega člena, so dolžni obračunati in plačati DDV po stopnji, ki za to blago velja po ZDDV-1 na dan, ko se blago tako uporabi in tudi nastane obveznost obračuna DDV po ZDDV-1.

(4) Če blago ostane v lasti organizacij, ki ne izpolnjujejo več pogojev, zaradi katerih so bile upravičene do oprostitve plačila DDV in se blago brezplačno prenese na organizacijo, ki je sama upravičena do ugodnosti oprostitve plačila DDV po tem členu, je oprostitev plačila DDV odobrena še naprej, pod pogojem, da organizacija, na katero je bilo blago preneseno, uporablja blago za namene iz točke a) prvega odstavka tega člena.

(5) Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV po tem členu, se mora na računu sklicevati na člen tega zakona, ki določa oprostitev plačila DDV in razpolagati z izjavo kupca, da je blago namenjeno uporabi iz točke a) prvega odstavka tega člena.

(6) Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV po tem členu, mora davčnemu organu predložiti poročilo o opravljenih dobavah blaga iz prvega odstavka tega člena, ki vsebuje naslednje podatke: identifikacijsko številko za namene DDV, naziv ter naslov davčnega zavezanca, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV po tem členu, zaporedno številko, davčno številko ali identifikacijsko številko, če je identificirana za namene DDV, osebe iz točke b) prvega odstavka tega člena, ki je upravičena do oprostitve plačila DDV, tarifno oznako kombinirane nomenklature carinske tarife blaga, ter vrednost, vrsto in količino blaga.

(7) Davčni zavezanec poročilo iz prejšnjega odstavka sestavi za koledarski mesec in ga predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki najpozneje do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski mesec.

(8) Davčni zavezanec, ki je pred uveljavitvijo tega zakona od dobav blaga ali pridobitev blaga znotraj Evropske unije, obračunal DDV za blago, ki je oproščeno plačila DDV v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko znižanje obračunanega DDV po izdanem računu iz preteklih davčnih obdobij za dobave blaga, opravljene od 1. novembra 2020 dalje, vključi v obračun DDV za davčno obdobje, v katerem je popravil tak račun.

(9) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka podatke o dobavah, za katere je uveljavljal znižanje obračunanega DDV, vključi v poročilo iz šestega odstavka tega člena.

(10) Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV po tem členu, mora voditi evidence o transakcijah v okviru te ureditve tako, da je davčnemu organu omogočen nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.

 

ODLOG PLAČILA DAVKOV IN PRISPEVKOV ALI OBROČNO PLAČILO DAVKOV PRISPEVKOV V NAJVEČ 24 MESEČNIH OBROKIH

Davčni organ lahko dovoli odlog za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka ali

prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi epidemije tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.

Davčni organ o vlogi odloča v roku 8 dni od prejema vloge. Vloga se vloži na predpisanem obrazcu preko sistema e-davki kot lastni dokument. Po pojasnilu GDU

je potrebno k vlogi dodati dodatno pisno pooblastilo vlagatelju, če to ni zavezanec sam. Po priporočilu Finančnih uradov je potrebno k vlogi dodati tudi specifikacijo obveznosti po kontih e-kartice (npr. 40002 – dohodnina).

Za čas, ko je zavezancu za davek odloženo plačilo davka ali prispevkov, se za odloženi znesek ne zaračunajo obresti.

Če zavezanec za davek zamudi s plačilom posameznega obroka (v primeru oddobritve obročnega plačila), z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki.

 

Podaljšanje/sprememba že veljavnih ukrepov:

 1. POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE ZA ČAS ČAKANJA NA DELO IN MAKSIMALNA VIŠINA POVRAČILA NADOMESTILA

Povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo doma podaljšano do 31.01. 2021, ter sprememba maksimalne višine povračila nadomestila (od novembra dalje bo nadomestilo omejeno z zneskom povprečne slovenske plače tj. približno 1.800 evrov bruto).  To pomeni, da so bruto plače do te višine refundirane v višini 100% in ne v višini 80% kot je veljalo po 5PKP.

Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu

2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na

leto 2019.

Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi

tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi

epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne

mesečne prihodke v letu 2019.Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni

tudi tisti delodajalci, ki so bili registrirani najpozneje na dan 1. september 2020 in ki se jim bodo povprečni mesečni dohodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic

epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v

letu 2020 do 31. avgusta 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa. Če vlogo vloži delodajalec, registriran po 1. septembru 2020, ZRSZ vlogo s sklepom zavrže. Zoper sklep ni pritožbe.

 

 1. NADOMESTILO PLAČ DELAVCEM ZARADI ODREJENE KARANTENE ALI NEZMOŽNOSTI OPRAVLJANJA DELA ZARADI VIŠJE SILE OBVEZNOSTI VARSTVA, USTAVITVE JAVNEGA PREVOZA ALI ZAPRTJA MEJ

Zakon v tem delu spreminja PKP5 in ureja poleg obstoječih dodatna povračila

nadomestila plač delavcem. Nadomestila plač bodo delodajalcem povrnjena v

naslednjih primerih:

 1. povračilo nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene
 2. B. povračilo nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile:

– višja sila zaradi obveznosti varstva,

– višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza (ponovna ustavitev javnega prevoza velja od 16.11.2020 dalje do 15.12.2020- nato ponovno odprtje)

– višja sila zaradi zaprtja mej.

Pravice do ukrepov nadomestila plač delavcev zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile

zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej, lahko uveljavlja vsak

delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

-neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna

občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,

-delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K

po standardni klasifikaciji dejavnosti, in je imel na dan 13. marca 2020 več kot deset

zaposlenih,

-tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije,

predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske

unije v Republiki Sloveniji.

 

Pripravila: Pušnjak Anka